tailieunhanh - Quyết định số 28/2002/QĐ-UB

Quyết định số 28/2002/QĐ-UB về việc ban hành quy chế Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế của Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 28 2002 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 03 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢỊ LÝ HỘI Ị GHỊ HỘI THẢO QUỐC TẾ CỦA THÀỊ H PHỐ HÀ Ị ỘI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND Căn cứ Quyết định số 122 2001 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt Nam Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức - chính quyền Thành phố Giám đốc Sở Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế của Thành phố Hà Ị ội Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3 Chánh Văn phòng HĐỊ D và UBỊ D Thành phố Thủ trưởng các Sở Ban Ị gành Thành phố Chủ tịch UBỊ D quận huyện và các đơn vị tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế của Thành phố Hà Ị ội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . T M. UỶ BAN nhân dân thành PHỐ HÀ NỘI K T CHỦ TịCh PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢỊ LÝ HỘI THẢO QUỐC TẾ CỦA THÀỊ H PHỐ HÀ Ị ỘI Ban hành kèm theo Quyết định số 28 2002 QĐ-UB ngày 01 tháng 3 năm 2002 của UBND Thành phố Hà Nội Chương 1 NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG Điều 1 Hội nghị Hội thảo quốc tế trong Quy chế này được hiểu là Hội nghị Hội thảo do các cơ quan tổ chức đơn vị của Thành phố Hà nội tổ chức hoặc đăng cai tổ chức có sự tham gia hoặc tài trợ của nước ngoài hoặc do các cơ quan tổ chức nước ngoài đóng tại Hà Ị ội tổ chức. Điều 2 Đối tượng áp dụng các qui định về tổ chức Hội nghị Hội thảo quốc tế thuộc Quy chế này gồm 1. Các cơ quan tổ chức của Thành phố Hà Ị ội a Các Sở Ban Ị gành và cấp tương đương trực thuộc UBỊ D Thành phố. b UBỊ D các Quận Huyện c Các tổ chức chính trị - xã hội các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và một số tổ chức khác. d Các đơn vị cơ sở trực thuộc các đơn vị nói trên. e Các doanh nghiệp được thành lập theo Luật công ty do thành phố Hà Ị ội quản lý. 2. Các tổ chức nước ngoài đã được Thành phố Hà Ị ội cấp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.