tailieunhanh - Quyết định số 32/2002/QĐ-BTCCBCP về việc ban hành Kỷ niệm chương và quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước" do Bộ trưởng Ban Tổ chức,cán bộ Chính phủ ban hành

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 32/2002/qđ-btccbcp về việc ban hành kỷ niệm chương và quy chế xét tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp ngành tổ chức nhà nước" do bộ trưởng ban tổ chức,cán bộ chính phủ ban hành', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 32 2002 QĐ-BTCCBCP Hà Nội ngày 01 tháng 7 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG - trưởng ban ban tổ chức - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 32 2002 QĐ-BTCCBCP NGÀY 01 THÁNG 7NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH KỶ NIỆM CHƯƠNG VÀ QUY CHẾ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP NGÀNH TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 181 CP ngày 09 tháng 11 năm 1994 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Căn cứ Nghị định số 56 1998 NĐ-CP ngày 30 7 1998 của Chính phủ về quy định các hình thức đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Căn cứ Quyết định số 279 QĐ-TTg ngày 17 4 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước để ghi nhận thành tích của các cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng phát triển ngành Tổ chức Nhà nước. Điều 2. Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước được tặng cho các đối tượng - Những người đã và đang công tác trong hệ thống ngành Tổ chức Nhà nước từ Trung ương đến địa phương có thành tích và thâm niên công tác trong ngành Tổ chức Nhà nước. - Những người ngoài ngành kể cả người Việt Nam ở nước ngoài và những người nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp hỗ trợ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tổ chức Nhà nước Việt Nam. Điều 3. Việc xét tặng Kỷ niệm chương được thực hiện theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5. Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Chánh văn phòng Ban Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Thủ trưởng các tổ chức thuộc Ban Tổ chức - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.