tailieunhanh - Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình cho các cá nhân

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đô thị. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp. | Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quyền sở hữu công trình cho các cá nhân. Thông tin Lĩnh vực thống kê Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản lý Đô thị. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lân đâu đôi với cá 1. nhân tại các phường thị trấn. Quyết định sô đồng giấy 12 2007 QĐ-UBND. Nghị quyết sô 33 2006 NQ-HĐND. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền 7 Quyết định sô 2. sở hữu nhà ở lân đâu đôi với cá đồng giấy 12 2007 QĐ-UBND. nhân tại các khu vực khác. Nghị quyết sô 33 2006 NQ-HĐND. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận kiểm tra hồ sơ 1. Nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quyền sở hữu công trình và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Đô thị. Phòng Quản lý đô thị tiếp nhận hồ sơ thẩm tra. Chuyển Tiếp nhận xử lý hồ sơ quyết 2. định thủ tục hành chính Chi Cục thuế thành phố Long Xuyên đề nghị cấp giấy thu lệ phí trước bạ. Trình Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ký giấy chứng nhận và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Long xuyên. Bộ phận phận tiếp nhận và trả kết quả giao giấy chứng 3. Trả kết quả nhận cho cá nhân đề nghị cấp giấy thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu. Hồ sơ Thành phần hồ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.