tailieunhanh - Nghị định số 65/2002/NĐ-CP về việc công tác phòng không nhân dân do Chính Phủ ban hành

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 65/2002/nđ-cp về việc công tác phòng không nhân dân do chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHÍNH PHỦ Số 65 2002 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 7 năm 2002 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 65 2002 NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tổ chức đối với công tác phòng không nhân dân nâng cao cảnh giác sẵn sàng phòng chống các hành động xâm nhập tiến công đường không của địch góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng phạm vi điều chỉnh của nghị định Nghị định này quy định nguyên tắc nội dung và tổ chức thực hiện công tác phòng không nhân dân chuẩn bị triển khai công tác phòng không nhân dân và chế độ chính sách đối với công tác phòng không nhân dân. Điều 2. Vị trí vai trò và mục đích của công tác phòng không nhân dân Công tác phòng không nhân dân là một nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân là một bộ phận của thế trận chiến tranh nhân dân trên mặt trận đối không nhằm thực hiện phòng tránh đánh trả và khắc phục hậu quả các hành động xâm nhập tiến công đường không của địch góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tồ quốc bảo vệ tài sản nhà nước tính mạng và tài sản của nhân dân. Điều 3. ẩ guyên tắc tổ chức và hoạt động phòng không nhân dân 1. Công tác phòng không nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng được tổ chức điều hành tập trung thống nhất từ Trung ương đến địa phương theo sự hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. 2. Công tác phòng không nhân dân do bộ đội địa phương và dân quân tự vệ làm nòng cốt kết hợp với tổ chức vận động nhân dân tham gia. 3. Hoạt động phòng không nhân đân được chuẩn bị trong thời bình và triển khai thực hiện khi có hành động xâm nhập tiến công đường không của địch. ẩ ội dung hoạt động và tổ chức phù hợp với yêu cầu phòng tránh đánh trả khắc phục hậu quả ở từng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.