tailieunhanh - Quyết định số 261/2003/QĐ-UBDT

Quyết định số 261/2003/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của tạp chí dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành | ỦY BAN DÂN TỘC Số 261 2003 QĐ-UBDT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ DÂN TỘC BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 51 2002 NĐ-CP ngày 26 04 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí Căn cứ Nghị định số 51 2003 NĐ-CP ngày 16 05 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc Căn cứ vào Giấy phép hoạt động báo chí số 265 GP-BVHTT ngày 10 05 2001 của Bộ Văn hóa -Thông tin Theo đề nghị của Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng của Tạp chí Dân tộc Tạp chí Dân tộc là cơ quan lý luận của Uỷ ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Tạp chí Dân tộc và Miền núi là diễn đàn trao đổi nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị kinh tế xã hội quốc phòng - an ninh ở vùng dân tộc của cả nước. Tạp chí Dân tộc được tổ chức hoạt động theo Luật Báo chí và theo tôn chỉ mục dích đã được ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp. Tạp chí Dân tộc là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban có tư cách pháp nhân có tài khoản con dấu riêng và có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tạp chí Dân tộc 1. Tạp chí Dân tộc có nhiệm vụ xuất bản tạp chí và các ấn phẩm chuyên đề nhằm tuyên truyền đường lối chính sách dân tộc của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 2. Phổ biến kịp thời nội dung các Nghị quyết chính sách dân tộc của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. 3. Thông tin những vấn đề lý luận nghiệp vụ công tác dân tộc của các ngành các cấp ở trung ương và địa phương phục vụ nhiệm vụ chính trị của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.