tailieunhanh - Nghị quyết số 287/2002/NQ-UBTVQH10

Nghị quyết số 287/2002/NQ-UBTVQH10 về việc quy định việc thi hành một số điểm của Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành | UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 287 2002 NQ-UBTVQH10 Hà Nội ngày 29 tháng 1 năm 2002 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊỊ H VIỆCJHI HÀỊ H MỘT SỐ ĐIỂM CỦA Ị GHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUỊ G MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾỊ PHÁP Ị ĂM 1992 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 về Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2002 QUYẾT NGHỊ 1. Kể từ ngày Ị ghị quyết về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 có hiệu lực các cơ quan thuộc Chính phủ đang thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành lĩnh vực không được ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhưng vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết Thủ tướng Chính phủ giao cho thành viên Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện việc quản lý nhà nước đối với ngành lĩnh vực do các cơ quan thuộc Chính phủ đang quản lý. Các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan thuộc Chính phủ ban hành trước ngày Ị ghị quyết về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 có hiệu lực vẫn có giá trị thi hành cho đến khi văn bản đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền huỷ bỏ hoặc thay thế bằng văn bản khác. 2. Kể từ ngày ẩ ghị quyết về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 có hiệu lực Viện kiểm sát nhân dân tối cao các Viện kiểm sát nhân dân địa phương các Viện kiểm sát quân sự không thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc Chính phủ cơ quan chính quyền địa phương tổ chức kinh tế tổ chức xã hội đơn vị vũ trang nhân dân và công dân. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức lại bộ máy sắp xếp bố trí cán bộ bảo đảm thực hiện tốt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.