tailieunhanh - Mấy suy nghĩ về giáo trình Đại học

Bài viết "Mấy suy nghĩ về giáo trình Đại học" nêu ra một số đề xuất đối với việc xây dựng giáo trình các môn học ở đại học nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng những đòi hỏi của xã hội hiện đại. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu. | MẤY SUY NGHĨ VỀ GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC SOME IDEAS ABOUT UNIVERSITY COURSE BOOKS LÊ QUANG SƠN Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nang TÓM TẮT Bài viết nêu ra một số đề xuất đối với việc xây dựng giáo trình các môn học ở đại học nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng những đòi hỏi của xã hội hiện đại. Những phân tích lý luận về quá trình dạy học và khảo sát các giáo trình môn học đang được sử dụng trong các trường đại học nước ta thời gian gần đây cho phép nhận định rằng nên và phải bắt đầu đổi mới giáo dục đại học từ việc đổi mới biên soạn giáo trình. Xuất phát từ những yêu cầu về việc thể hiện nội dung và phương pháp cạy học hiện đại và những tồn tại trong các giáo trình đang sử dụng tác giả đề xuất những thay đổi cần có trong việc xây dựng các giáo trình môn học ở đại học. ABSTRACT This article presents some suggestions for building and renovating university course books to enhance the quality and meet the requirements of a modern society. Theoretical analyses of the teaching process and surveys on the university course books currently used in Vietnam allow us to conclude that the renovation should start from the materials production. Based on the requirements for delivering the content and using modern teaching methodology as well as the shortcomings of the current course materials the author makes some suggestions to improve the course books production. 1. Giáo trình môn hoc - yếu tổ cốt loi trong giáo dục đại hoc Giao dục đại học được hiện thực hoá về cơ ban thông qua quá trình dạy học. Chính thông qua quá trình dạy hoc má các năng lực trí tuệ khá năng chuyện môn vá các phẩm chát nghề nghiệp nhẩn cách củá ngươi chuyện giá tương lái được hình thánh. Quá trình dáy hoc được hiệu lá quá trình trong đo dươi tác đông chỉ đáo tô chực điệu khiện lánh đáo củá ngươi dáy ngươi hoc tư giác tích cưc tư tô chưc tư điệu khiện hoát đông nhẩn thưc nhăm thưc hiện tôt các nhiệm vu dáy hoc. co nhiệu cách nhìn nhẩn vệ các yệu tô cẩu thánh quá trình dáy hoc. Tuy nhiện tẩt cá các tác giá đệu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.