tailieunhanh - Giáo trình Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ em: Phần 1 - PGS.TS, Nguyễn Ánh Tuyết

Phần 1 của cuốn Giáo trình Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ em do , Nguyễn Ánh Tuyết biên soạn gồm 3 chương đầu có nội dung trình bày về: khái niệm chung về hành vi văn hóa, quá trình hình thành và phát triển hành vi văn hóa, nội dung giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ dưới 6 tuổi. | ĐẠI học HUẾ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA PGS. TS. NGUyỄN ÁNH TưyẾT GIÁQ TRÌNh GIẢO DỤC HÀNH VI VĂN HOÁ CHO TRỆ EM Dưới 6 TUÔÌ NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DUC - 2006 MỤC LỤC Chương 1. .y_____ KHÁI NIÊM CHUNG VỀ HÀNH VI VĂN . Khái niệm về hành . Khái niệm về hành vi văn . Hai hình thái bên trong và bên ngoài của hành vi văn . Các loại hành vi văn Hướng dẫn cách Chương 2 g QUÁ TRINH HINH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HÀNH VI VĂN . Sự hình thành và phát triển hành vi trong bậc thang tiến . Các trình độ hành vi ở . Tự ý thức và sự xuất hiện hành vi văn . Đặc điểm phát triển hành vi văn hoá của trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi .35 Hướng dẫn cách Chương 3 NỘI DUNG GIÁO DỤC HÀNH VI VĂN HOÁ CHO TRẺ DƯỚI 6 . Nguyên tắc giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ dưới 6 . Nội dung giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ dưới 6 Hướng dẫn cách Chương 4 g PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HÀNH VI VĂN HOÁ CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỐI . .67 . Phương pháp dùng tình cảm để giáo dục hành vi văn hoá cho . Phương pháp dùng tác phẩm nghệ . Phương pháp dùng trò . Phương pháp luyện tập thường . Phương pháp tạo dựng môi . Phương pháp làm gương cho trẻ noi . Phương pháp khen . Phương pháp thống nhất tác động giáo . Phương pháp lấy trẻ làm trung Hướng dẫn cách Chương 5 . _____ ________ y_____. g GIÁO DỤC HÀNH VI VĂN HOÁ CHO TRẺ ĐẶC . Đối với trẻ Khuyết . Đối với trẻ gặp hoàn cảnh đặc 2 . Đối với trẻ có hành vi lệch . Đố i với trẻ phát triển hướng dẫn cách KẾT PHỤ I. truyện kể cho bé II. Thơ cho

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.