tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Chính sách thuế nhà ở, đất ở tại Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Chính sách thuế nhà ở, đất ở tại Việt Nam trình bày lý luận và kinh nghiệm quốc tế về chính sách thuế nhà ở, đất ở; phân tích thực trạng chính sách thuế nhà ở, đất ở tại Việt Nam, giải pháp hoàn thiện thuế nhà ở, đất ở tại Việt Nam đến 2020. | - 1 - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN PHẠM VĂN BÌNH CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ Ở ĐẤT Ở TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành Quản lý Kinh tế Khoa học Quản lý Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. . Nguyễn Thị Ngọc Huyền 2. . Lê Xuân Bá Hà Nội- 2013 - 2 - LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận án là trung thực. Những tư liệu được sử dụng trong luận án đều có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Tác giả Luận án Phạm Văn Bình - 3 - MỤC LỤC Trang TRANG BÌA PHỤ 1 LỜI CAM ĐOAN 2 MỤC LỤC 3 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT 6 DANH MỤC CÁC BẢNG 7 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 9 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ BIỂU ĐỒ 10 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC 11 LỜI MỞ ĐẦU 12 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ Ở ĐẤT Ở 26 . Tổng quan về nhà ở đất ở và chính sách nhà ở đất ở 26 . Nhà ở đất ở 26 . Chính sách nhà ở đất ở 30 . Chính sách thuế nhà ở đất ở 33 . Thuế nhà ở đất ở 33 . Khái niệm chính sách thuế nhà ở đất ở 41 . Nội dung của chính sách thuế nhà ở đất ở 45 . Đánh giá chính sách thuế nhà ở đất ở 56 . Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách thuế nhà ở đất ở 61 . Chính sách thuế nhà ở đất ở tại một số nước vùng lãnh thổ trên thế giới và bài học cho Việt Nam 67 . Chính sách thuế nhà ở đất ở tại một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới 67 . Những bài học rút ra cho Việt Nam từ việc nghiên cứu chính sách thuế nhà ở đất ở của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.