tailieunhanh - THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 – MÔN SINH HỌC KHỐI B

Nhân tố vô sinh đóng vai trò quan trọng đối với quần xã là : A. Hoang mạc C. Rừng lá ôn đới B. Đồng rêu đới lạnh D. A và B đúng Câu 2: Hiệu quả tác động của chọn lọc tự nhiên đối với các đột biến gen xảy ra chủ yếu ở mức nào? A. Kiểu hình B. ADN C. Prôtêin D. Kiểu gen Câu 3: Luật hôn nhân gia đình cấm kết hôn trong họ hàng gần dự trên cơ sở di truyền học nào? | THI THỬ ĐẠI HỌC - MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài 90 phút Số câu trắc nghiệm 50 Câu 1 Nhân tố vô sinh đóng vai trò quan trọng đối với quần xã là A. Hoang mạc C. Rừng lá ôn đới B. Đồng rêu đới lạnh D. A và B đúng Câu 2 Hiệu quả tác động của chọn lọc tự nhiên đối với các đột biến gen xảy ra chủ yếu ở mức nào A. Kiểu hình B. ADN C. Prôtêin D. Kiểu gen Câu 3 Luật hôn nhân gia đình cấm kết hôn trong họ hàng gần dự trên cơ sở di truyền học nào A. Dễ làm xuất hiện các gen đột biến trội có hại gây bệnh B. Dễ làm xuất hiện các gen đột biến lặn có hại gây bệnh C. Đồng hợp lặn gây hại có thể xuất hiện D. Thế hệ sau xuất hiện các biểu hiện bất thường Câu 4 Phần lớn các đột biến gen biểu hiện ở kiểu hình có tính chất A. Có lợi B. Có hại C. Trung tính D. A B và C đều đúng. Câu 5 Ở người loại tế bào không chứa NST giới tính là A. tế bào sinh trứng. B. tế bào xôma. C. tế bào sinh tinh. D. tế bào hồng cầu. Câu 6 Nếu mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit xảy ra ở codon đầu tiên trong đoạn mã hoá thì A. thay một axitamin này bằng axitamin khác. B. thay đổi thành phần trật tự sắp xếp của các axitamin trong chuỗi polipeptit do gen đó tổng hợp. C. không ảnh hưởng gì tới qúa trình giải mã. D. mất hoặc thêm một axitamin mới. Câu 7 Ở ngô có 3 gen mỗi gen gồm 2 alen phân li độc lập tác động qua lại với nhau để hình thành chiều cao cây. cho rằng cứ mỗi gen trội làm cây lùn đi 20 cm. người ta tiến hành lai cây thấp nhất với cây cao nhất có chiều cao 210 cm. Tỉ lệ cây có chiều cao 90 cm ở F2 là bao nhiêu A. 1 64 B. 1 32 C. 1 16 D. 1 4 Câu 8 Sự phát triển phồn thịnh của thực vật hạt kín sâu bọ chim và thú là đặc điểm của thời đại. C Cổ sinh M Trung sinh T Tân sinh sự phát triển ưu thế của cây hạt trần và nhất là của bò sát là đặc điểm của đại. C Cổ sinh M Trung sinh T Tân sinh và sự chinh phục đất liền của thực vật động vật sau khi được vi khuẩn tảo xanh và đại y chuẩn bị là điểm đáng chú ý nhất của đại. C Cổ sinh M Trung sinh T Tân sinh A. C T M B. M T C C. T M C D. C M T Câu 9 Bệnh phênilkêtônuria .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.