tailieunhanh - Long hổ tranh phùng - Tập 3

Tham khảo sách 'long hổ tranh phùng - tập 3', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | X-Boy@ X-Boy@ LỞI NÓI ĐẦU Trong thời dại náo củng tổn tạt cải thiện và cải ác. Trong khống gian nào cũng cô cả ảnh sáng và bủng lốt Ngay trong một sư việc cũng cỏ mặt trài vã mật Vả những dốt cực dử luõn luôn đấu tranh VỜI nhau đế htlđng that đạt đl vẽ thiện hoặc ãc. dằn khống gian đín sáng hay I . làm ưở nên .dụng hoặc sal. LONG HỔ TRANH HÚNG cùng dưa ra chân lý đó. Người ta cô thẻ thíy khi bỏng lói lan trán xâm chiếm thl câí thiên luôn luôn lũn đến càl ác đẩu đã nhau quyết tử. Nguyên nhân cô thể vi thú hân. vi tình rtêng- Nhưng giả như không cỏ những dộng lực ấy cát thiện vàn phâi chạm mặt và glãl quyết mău thuàn của minh. Cớ thể hy sinh cỏ thế đổ mảu. có thể mất mát tất cả- Nhưng cãl thlộn sẽ lạl chlén tháng một lân nửa - Hân hạnh giới thtệu cũng bạn đọc bộ truyện tranh hành động LONG Hổ TRANH HÙNG BBT truyện tranh NXB .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.