tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo ở Lào Cai

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo ở Lào Cai trình bày lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo, thực trạng về phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo ở Lào Cai trình, giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo, thực trạng về phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo ở Lào Cai. | ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và nội dung trong Luận án là trung thực. Kết quả của Luận án chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận án Phạm Ngọc Thắng iii MỤC LỤC Phụ bìa Lời cam Mục Danh mục các chữ viết Danh mục bảng biểu sơ PHẦN MỞ CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC tiễn về PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI XÓA ĐÓI GIẢM . Các khái niệm cơ bản về du lịch và đói . Du lịch và tác động kinh tế - xã hội của phát triển du . Đói nghèo và tiêu chí xác định đói . Phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm . Cách tiếp cận phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm . Mô hình phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm . Các điều kiện để phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm . Các tiêu chí để đánh giá tác động của phát triển du lịch đối với xóa đói giảm . Kinh nghiệm về phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo. .40 . Mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng để xóa đói giảm nghèo của một số . Mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng để xóa đói giảm nghèo tại một số địa phương của Việt . Bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo vận dụng cho Lào iv CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở LÀO . Tiềm năng phát triển du lịch của Lào . Vị trí của du lịch Lào Cai trong chiến lược phát triển du lịch cả nước và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của . Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Lào . Thực trạng phát triển du lịch ở Lào Cai giai đoạn 2001 - . Những kết quả đạt . Những hạn chế và nguyên . Thực trạng phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo ở Lào Cai 83 . Thực trạng nghèo và các chính sách xóa đói giảm nghèo ở Lào . .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.