tailieunhanh - Ebook Một số đặc điểm cơ bản của hệ thực vật Việt Nam: Phần 2 - PTS. Lê Trần Chấn (Chủ biên)

Mời các bạn tham khảo phần 2 của cuốn sách Một số đặc điểm cơ bản của hệ thực vật Việt Nam để biết được danh mục các loại thực vật ở Việt Nam. Tài liệu giúp các bạn bổ sung thêm kiến thức về thực vật nói chung và thực vật ở Việt Nam nói riêng. | PHAN II DANH LỤC CÁC LOÀI THỤC VẬT VIỆT NAM ỉ PART II CHECLIST OF PLANTS OF VIETNAM 45 Nơi Dang YẾU Công Vật Ghi STT Tẽn khoa học Sống sống tố địa dụng hậu chú ý Llfor- Geogra Phcnolo- N1 Scientific name Ha bi ta te me phical element Lise gy Note 1 2 3 4 5 6 7 8 1. PSILOTOPHYTA 1. Psilotaceae 1 Psilotum nudum L. Griseb. 1 11 27 II. EQUISETOPHYTA 1. Equisctaceae 1 Equisetum diffusion 1 10 25 2 E. ramosissmum Desv spp. debile Vaucher Hauke 1 900 10 28 III. ISOETOPHYTA 1 Isoetes coromandeiiana . 1 f 11 17 IV. LYCOPODIOPHYTA 1. Lycopodiaceae 1 Huperzia cancell ata Spring Trevis 1 8 20 2 H. carinala ị Pair. Trevis 1 8 25 3 H. chinense . Ching 1 10 18 4 H. hamiltonii Spring Trevis 1 8 29 5 H. obovatifolia Bon 1 8 14 6 H. phlegmaria L. Roth 1 8 27 7 H. salvinoides Herter Alston 1 8 23 8 H. serrata Thunb. Trevis 10 27 I 9 w. squarrosa . Trevis I 8 27 10 H. subdisticha Maki 1 8 29 11 Lycopodiella cernua L. Franco et Vase. 1 10 27 41 12 Lycopodium casuarinoides Spring 1 10 25 13 L. clavalum L. 1 10 27 39 14 L. complanatum L. 1 10 27 39 2. Sclaginellaceae 1 Selaginella argenlea Hook et Grev. Spring 1 10 22 2 s. biformis ex Kuhn 1 10 22 3 S boninensis Baker 1 10 19 4 s. ciliaris Retz. Spring 1 10 27 5 s. chrysocaulos Hook et Grev. Spring 1 11 21 6 s. chrysorrhizos Spring 1 10 21 7 s. deci pie ns Warb. 1 10 21 8 S delicalula Desv. Alston 1 5-1000 10 26 9 S doderleinii Hieron. 1 10 28 10 S dolichoclada Alston 1 10 14 11 s. effusa Alston 1 10 18 12 s. labellata spring 1 10 17 1 46 1 2 3 4 5 6 7 8 13 s. frondosa Warb. 1 1000 10 22 14 s. griffithii Spring 1 11 17 15 s. helferi Warb. 1 l f 21 16 s. heierostachys Baker 1 10 18 17 5. intermedia Blume Spring 1 10 21 18 S . involvens Sw. Spring 1 10 21 19 s. leptophylla Baker 1 10 18 20 S . mairei Lev. 3 11 18 21 s. moellendorfii Hieron. 1 10 19 22 s. rninutifolia Spreng. 1 10 17 23 s. monospora spring 1 10 21 24 s. nipponica Branch et Sav. 1 25 s. ostenfieldii Hieron. 1 10 17 26 s. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    136    0    29-03-2023
15    135    1    29-03-2023
299    140    2    29-03-2023
3    129    0    29-03-2023
5    110    0    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.