tailieunhanh - Long hổ tranh phùng - Tập 2

Tham khảo sách 'long hổ tranh phùng - tập 2', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | X-Boy@ X-Bo jP VuiiV@ LỜI NÓI ĐẨU Trong thời đại não cũngtõn tạl cát thlộnvâ căl ác. Trong không gian não cũng có cil ánh sàng và bỏng tổl. Ngav trong một sự việc cũng cõ mặt trđl va mặt phâl. Và những dối cực đá luòn luôn dấu tranh vái nhau đi hưởng thời dạt đi vé thiện hoặc ác. dân không gian đốn sảng hay tổỉ. làm cho sự việc ưở nẽn đũng hoậc sal. LONG Hồ TRANH HÙNG cúng đưa ra chân lý dó. Ngưai ta cứ thí 6ongtdi lan chtfm thl cál thiện Iu6n luõn tim đén cái ác dẫu đa nhau quyỂt tử. Nguyên nhân có thế vi thũ hận. vi tình rléng. Nhưng giả như không cò những động lực áy. cải thlí n vin phải chạm mặt vả glảl quyết mâu thuản cứa minh. Cố thể hy sinh cỏ thé dổ máu. có thố mắt mít tít cd _ Nhưng cỉtl thlộnsê lạichléh tháng một lán nữa - Hân hạnh glựl thiệu cúng bạn dọc bộ truyện tranh hành động LONG Hổ TRANH HÙNG. BBT truyỆ n tranh NXB Trẻ ỆịVuiLEN

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.