tailieunhanh - Đề cương: Tài chính doanh nghiệp

Bản chất tài chính doanh nghiệp: Khi tiến hành sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải có vốn tiền tệ ban đầu để xây dựng, mua sắm các tư liệu sản xuất, nguyên vật liệu, trả lương, khen thưởng, cải tiến kỹ thuật V | 1 Tài chính doanh nghiệp 2 Chương 1 TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. BẢN CHẤT VÀ CHỨC NÂNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. Bản chất tài chính doanh nghiệp Khi tiến hành sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải có vốn tiền tệ ban đầu để xây dựng mua sắm các tư liệu sản xuất nguyên vật liệu trả lương khen thưởng cải tiến kỹ thuật. .Việc chi dùng thường xuyên vốn tiền tệ đòi hỏi phải có các khoản thu để bù đắp tạo nên quá trình luân chuyển vốn. Như vậy trong quá trình luân chuyển vốn tiền tệ đó doanh nghiệp phát sinh các mối quan hệ kinh tế. Những quan hệ kinh tế đó bao gồm a. Thứ nhất Những quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với nhà nước Tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước nộp thuế cho ngân sách nhà nước . Ngân sách nhà nước cấp vốn cho doanh nghiệp nhà nước và có thể cấp vốn với công ty liên doanh hoặc cổ phần mua cổ phiếu hoặc cho vay mua trái phiếu tuỳ theo mục đích yêu cầu quản lý đối với ngành kinh tế mà quyết định tỷ lệ góp vốn cho vay nhiều hay ít. b. Thứ hai Quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể kinh tế khác Từ sự đa dạng hoá hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường đã tạo ra các mối quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác doanh nghiệp cổ phần hay tư nhân giữa doanh nghiệp với các nhà đầu tư người cho vay với người bán hàng người mua thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ trong hoạt động sản xuất - kinh doanh giữa các doanh nghiệp bao gồm các quan hệ thanh toán tiền mua bán vật tư hàng hoá phí bảo hiểm chi trả tiền công cổ tức tiền lãi trái phiếu giữa doanh nghiệp với ngân hàng các tổ chức tín dụng phát sinh trong quá trình doanh nghiệp vay và hoàn trả vốn trả lãi cho ngân hàng các tổ chức tín dụng. c. Thứ ba Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp. - Gồm quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các phòng ban phân xưởng và tổ đội sản xuất trong việc nhận và thanh toán tạm ứng thanh toán tài sản. 3 - Gồm quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với cán bộ công .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.