tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất vùng đồng bằng Sông Hồng trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất vùng đồng bằng Sông Hồng trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trình bày cơ sở khoa học của chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thực trạng Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất vùng đồng bằng Sông Hồng trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng Sông Hồng trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở đồng bằng Sông Hồng. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO trường đại học kinh tế quốc dân . phạm lan hương chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất vùng đồng bằng sông hồng trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP MÃ số LUẬN ÁN TIẾN sĩ KINH TẾ người hướng dẩn khoa học 1. . HOÀNG VĂN CƯỜNG 2. THỊ MINH HÀ NỘI - NĂM 2012 Ì1 f i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản Luận án Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất vùng Đồng bằng sông Hồng trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Các tư liệu tham khảo và trích dẫn được sử dụng trong Luận án này đều nêu rõ xuất xứ tác giả và được ghi chú trong danh mục các tài liệu tham khảo. Kết quả nghiên cứu của Luận án chưa từng được công bố ở bất kỳ tài liệu nào khác. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời cam đoan trên. Ngày tháng năm 2012 Tác giả Phạm Lan Hương ii MỤC LỤC MỤC DANH MỤC CÔNG DANH MỤC BẢNG LỜI MỞ CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG Các khái niệm Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất cho Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông Cơ cấu sử dụng đất và chuyển dịch cơ cấu sử dụng Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất và Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông Cơ cấu sử dụng đất và chuyển dịch cơ cấu kinh Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp và phát triển kết cấu hạ Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất và đô thị . Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa của một số quốc gia và vùng lãnh Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất của một số quốc gia và vùng lãnh Bài học kinh nghiệm rút ra đối với .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.