tailieunhanh - Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu sự tham gia của một số tổ chức xã hội dân sự trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam

Luận văn luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của các tổ chức XHDS trong lĩnh vực BVMT, đồng thời đề xuất một số giải pháp cụ thể cho việc tăng cường sự tham gia của các tổ chức XHDS trong hoạt động BVMT ở Việt Nam hiện nay. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN LÊ QUỐC HÙNG NGHIÊN CỨU SỰ THAM GIA CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ TRONG LĨNH VựC BẢO vệ môi trường TẠI VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN LÊ QUỐC HÙNG NGHIÊN CỨU SỰ THAM GIA CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ TRONG LĨNH VỰC bảo vệ môi trường TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành Khoa học môi trường Mã số 60440301 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người hướng dẫn khoa học TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên Hà Nội 2016 MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN MỞ CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN . Tổng quan về các tổ chức xã hội dân . Sự hình thành và phát triển của các tổ chức XHDS hoạt động trong lĩnh vực BVMT ở Việt . Rà soát quy định về sự tham gia của các tổ chức XHDS trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành ở Việt CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. . .6 . Đối tượng phạm vi nghiên . Nội dung nghiên . Phương pháp nghiên CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO . Đánh giá thực trạng tham gia của một số tổ chức XHDS trong lĩnh vực BVMT ở Việt Nam hiện . Những thuận lợi và khó khăn của các tổ chức VUSTA CPSE ENV khi hoạt động trong lĩnh vực BVMT tại Việt . Đề xuất những giải pháp phát huy vai trò của các tổ chức VUSTA CPSE và ENv trong1 lĩnh vực KẾT LUẬN VÀ KIẾN TÀI LIỆU THAM .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.