tailieunhanh - Long hổ tranh phùng - Tập 1

Trong thời đại nào cũng tồn tại các thiện và cái ác , trong không gian nào cũng có ánh sáng và bóng tối, ngay trong một sự việc cũng có mặt trái và mặt phải. Và những đối cực đó luôn đầu tranh với nhau để hướng thời đại đi về thiện hoặc ác, dẫn không gian đến sáng tối, làm cho sự việc trở nên đúng hoặc sai. | X-Boy@ LỜI NÓI ĐÁU Trong thời ƠẠl nào cũng tồn tại cái thiện và cái ác. Trong khống gian nỉo cũng cố cà ánh sáng và bống tối. Ngay trong một sự việc cũng có mặt tráI và mặt phảI Và những đối cực đá luôn luSn dấu tranh VÙI nhau để hựỡng thời đại đl VỂ thiện hoặc ác. dẫn không gian dín sáng hay tối làm cho su việc trá nỉn đúng hoặc sal LONG HÓ TRANH HÚNG cũng đua ra chân lý đố Nguờl ta cố thể thây khl béng tối lan tràn xâm chiím thl cál thiện luôn luôn Um đến cái ác đẩu đá nhau quyết tử. Nguyên thể V thù hjn V tinh riêng. Nhung glá nhu không có những động lực ỉy. cái thiện vẫn phải cham mặt và glài quyết máu thuẫn cũa Có thỉ hy sinh cố thể đổ mỉu cố thế mít mát tất cã. Nhưng cái thiện sẽ lại chiến tháng một lán nữa. Hãn hạnh giói thiệu cũng ban đqc bộ truyện tranh hành dộng LONG HỔ TRANH HÚNG BBT truyện tranh NXB Trề ẳVu LEN

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.