tailieunhanh - Câu hỏi và trả lời tài chính công

Điều 8. Nguyên tắc công khai, minh bạch trong phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước. Các nội dung có liên quan đến căn cứ, nguyên tắc, số liệu phân bổ chi ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý phải được công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng, dân chủ. | Ôn tập tài chính công Câu 1 CÔNG KHAI MINH BẠCH TRONG PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Điều 8. Nguyên tắc công khai minh bạch trong phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước. 1. Các nội dung có liên quan đến căn cứ nguyên tắc số liệu phân bổ chi ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý phải được công khai minh bạch đảm bảo công bằng dân chủ. 2. Cung cấp đầy đủ kịp thời chính xác các thông tin tài chính phải công khai phù hợp với từng đối tượng cung cấp và tiếp nhận thông tin. 3. Cơ quan tổ chức đơn vị thuộc ngành nông nghiệp và PTNT phải phải công khai minh bạch trong phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước trừ những tài liệu và số liệu thuộc bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT được thực hiện theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Điều 9. Hình thức công khai 1. Việc công khai minh bạch trong phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý được thực hiện theo các hình thức được quy định tại Điều 12 Luật phòng chống tham nhũng bao gồm a Công bố tại cuộc họp của cơ quan tổ chức đơn vị b Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan tổ chức đơn vị c Thông báo bằng văn bản đến cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân có liên quan d Phát hành ấn phẩm đ Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng e Đưa lên trang thông tin điện tử g Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân h Các hình thức khác theo quy định của pháp luật. 2. Trong trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về hình thức công khai thì phải áp dụng hình thức công khai đó. 3. Ngoài hình thức công khai mà pháp luật bắt buộc áp dụng người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị có trách nhiệm lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai quy định tại khoản 1 Điều này. Điều 10. Công khai phân bổ quản lý sử dụng vốn đầu tư. Các đơn vị quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện công khai minh bạch về tài chính theo quy định tại Thông tư số 10 2005 TT-BTC ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Bộ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.