tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Quy trình ứng dụng internet marketing tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Quy trình ứng dụng internet marketing tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trình bày tổng quan các kết quả nghiên cứu lý thuyết về quy trình và cách thức ứng dụng internet marketing, nghiên cứu khảo sát thực trạng làm cơ sở để xây dựng quy trình ứng dụng internet marketing ở Việt Nam, đề xuất quy trình ứng dụng internet marketing cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. | bộ giáo dục và đào tạo trường đại học kinh tế quốc dân phạm hổng hoa quy trình úng dung internet marketing tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam chuyên ngành quan trị kinh doanh marketing mã số LUẬN ÁN HEN Sĩ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ Người hướng dẫn khoa học 1. . nguyễn Vàn thưông 2. . NGUYỄN VIET LÂM hà nội năm 2013 Ì1 f i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Số liệu sử dụng trong Luận án là trung thực. Những kết quả của Luận án chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào Tác giả của Luận án Phạm Hồng Hoa ii MỤC LỤC LỜI CAM MỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT DANH MỤC DANH MỤC PHẦNMỞ 1. Tính cấp thiết của đề 2. Bối cảnh nghiên 3. Mục đích nghiên . Mục tiêu nghiên cứu tổng . Mục tiêu và các câu hỏi nghiên cứu cụ 4. Đối tượng khách thể và phạm vi nghiên 5. Phương pháp nghiên . Phương pháp luận tiếp cận nghiên cứu của luận . Nguồn dữ liệu của luận 6. Kết quả và những đóng góp mới của Luận . Những kết quả đạt được của luận . Những đóng góp mới của Luận 7. Kết cấu của luận CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VỀ QUY TRÌNH VÀ CÁCH THỨC ỨNG DỤNG INTERNET MARKETING . 22 . Các cách hiểu về IM và phạm vi của IM . 22 . Các khái niệm về . Đặc điểm cơ bản của IM tính tương tác và tính cá nhân . Các khái niệm có liên . Vai trò khả năng ứng dụng và lợi ích của việc ứng dụng . Các nghiên cứu ứng dụng IM điển hình trên thế . Mô hình e-Marketingthương mại điện . Mô hình 4S web - . Mô hình hành vi người tiêu dùng trên Internet và Marketing . Mô hình chiến lược .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.