tailieunhanh - Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá khả năng áp dụng mô hình nông nghiệp không chất thải tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Luận văn nhằm góp phần bảo vệ môi trường nông thôn thông qua hoạt động tận thu và chế biến chất thải nông nghiệp trở thành phân bón theo mô hình “nông nghiệp không chất thải” (áp dụng tại xã Giao Lạc, huyện Giao thủy, tỉnh Nam Định). | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN 2 Lê Thị Hồng Nhung ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP KHÔNG CHẤT THẢI TẠI XÃ GIAO LẠC HUYỆN GIAO THỦY TỈNH NAM ĐỊNH TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN Lê Thị Hồng Nhung ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP KHÔNG CHẤT THẢI TẠI XÃ GIAO LẠC HUYỆN GIAO THỦY TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành Khoa học môi trường Mã số 60440301 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên Hà Nội - 2016

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.