tailieunhanh - Chương 7: Tài chính công

Khi nhà nước ra đời, tài chính công bắt đầu hình thành. Tài chính công phản ánh những hoạt động tài chính gắn liền với chủ thể nhà nước Tài chính công cổ điển | Giảng viên vũ QUANG KÉT KHÁI QUÁT VÈ TÀI CHÍNH CÔNG sự PHÁT TRIỂN CỦA TÀI CHÍNH CÔNG Khi nhà nước ra đời tài chính công bắt đầu hình thành. Tài chính công phản ánh những hoạt động tài chính gắn liền với chủ thể nhà nước Tài chính công cổ điển - Hoạt động tài chính chỉ thực hiện chức năng cơ bản của nhà nước là thực hiện các nhiệm vụ truyền thống như cảnh sát tư pháp quốc phòng và ngoại giao . - Các hoạt động kinh tế hoàn toàn do khu vực tư nhân quyết định nhà nước không can thiệp hay nói khác hơn là nhà nước đứng ngoài các hoạt động kinh tế. Giảng viên vũ QUANG KÉT 3 NỘIDUNG 1. Khái quát về tài chính công 2. Ngân sách nhà nước 3. Chính sách tài chính quốc gia Giảng viên vũ QUANG KÉT 2 KHÁI QUÁT VÈ TÀI CHÍNH CÔNG sự PHÁT TRIỂN CỦA TÀI CHÍNH CÔNG Tài chính công hiện đại Các hoạt động tài chính của nhà nước nhằm mục đích - Thực hiện chức năng cơ bản của nhà nước là thực hiện các nhiệm vụ truyền thống như cảnh sát tư pháp quốc phòng và ngoại giao . - Tham gia quản lý điền tiết nền kinh tế bằng luật pháp và các công cụ kinh tế Giảng viên vũ QUANG KÉT 4 KHÁI QUÁT VÈ TÀI CHÍNH CÔNG KHÁI NIỆM TÀI CHÍNH CÔNG Tài chính công là những hoạt động thu chi tiền tệ của nhà nước nhằm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước trong việc cung cáp hàng hóa công cho xã hội. Giảng viên vũ QUANG KÉT 5 PTjiT TÔNG QUAN VÈ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Đặc điểm của tài chính công - Tạo ra hàng hóa và dịch vụ công mọi người dân có nhu cầu có thể tiếp cận. Nhà nước có thể cung cấp những loại hàng hóa công cho xã hội dưới hình thức không bồi hoàn hoặc dưới dạng bồi hoàn không theo cơ chế giá thị trường thông qua việc thu phí lệ phí. - Tôn trọng nguyên tắc công khai minh bạch và có sự tham gia của công chúng. Giảng viên vũ QUANG KÉT 7 PT T tông quan vè ngân sách nhà nước Đặc điểm của tài chính công - Là loại hình tài chính thuộc sở hữu nhà nước. - Quyền quyết định thu chi tài chính công do nhà nước định đoạt và áp đặt lên mọi công dân. - Phục vụ cho những hoạt động vì lợi ích cộng đồng lợi ích kinh tế

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.