tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Nghiên cứu quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động (ABC/M) trong các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Nghiên cứu quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động (ABC/M) trong các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam trình bày lý luận về quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động (ABC/M) trong các doanh nghiệp, thực trạng về quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động (ABC/M) trong các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam, xây dựng phương án ứng dụng quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động (ABC/M) trong các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam. | i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận án là trung thực. Những kết quả trong luận án chưa từng được công bố trong bất cứ một công trình nào khác. Tác giả luận án Phạm Hồng Hải ii MỤC LỤC Lời cam Mục Danh mục các chữ viết Danh mục các Danh mục các sơ LỜI MỞ CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ KINH DOANH THEO QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG ABC M TRONG CÁC DOANH . Quản trị chi phí kinh doanh - hệ thống cung cấp thông tin kinh tế bên trong cho các quyết định quản . Khái niệm quản trị chi phí kinh . Nội dung chủ yếu của quản trị chi phí kinh . Các hướng phát triển của quản trị chi phí kinh . Quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt . Khái niệm quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt . Nội dung chủ yếu của quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động .30 . Sự khác biệt cơ bản giữa quản trị chi phí kinh doanh truyền thống và quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt . Các giai đoạn phát triển của quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt . Kinh nghiệm vận dụng quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động ở một số nước trên thế . Kinh nghiệm vận dụng quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động ở các nước phát . Kinh nghiệm vận dụng quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động ở các nước đang phát iii . Bài học kinh . Khả năng ứng dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến sự tiếp nhận quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động trong các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VIỆT . Tổng quan về ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt . Khái quát về ngành công nghiệp chế biến gỗ qua các thời . Thực trạng ngành công nghiệp chế .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.