tailieunhanh - Đề thi - Đáp án Triết học Mác - Lênin

Đề thi - Đáp án Triết học Mác - Lênin giới thiệu tới các bạn về các câu hỏi và đáp án trả lời trong môn học Triết học Mác - Lênin. Thông qua tài liệu này các bạn sẽ củng cố được kiến thức về vật chất, hình thức tồn tại của vật chất, nguồn gốc, bản chất ý thức, mối quan hệ vật chất - ý thức, khách quan - chủ quan và một số nội dung khác. tài liệu chi tiết hơn. | - Nói đến CSHT là noi đến tổng các QHSX hợp thành cơ cấu kinh tế của XH nhất định. Trong mỗi CSHT bao giờ nó cũng bao hàm rất nhiều QHSX xuất khác nhau, nhưng tất cả các QHSX ấy bao giờ cũng tồn tại với tính chất là một chỉnh thể, trong đó cái giữ vị trí chi phối chủ đạo và quyết định chính là QHSX xuất thống trị. Nói một cách khác QHSX thống trị quyết định tính chất biện chứng của CSHT của các xã hội chẳng hạn QHSX xuất chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản hay XHCN bao giờ cũng phải là quan hệ giữ vai trò quyết định đối với các cơ cấu kinh tế tương ứng. Phù hợp với một CSHT là một KTTT tương ứng. nói đến KTTT là người ta nói đến toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp luật, triết học, đạo đức,tôn giáovới những thể chế tương ứng (Đảng phái, nhà nứơc, đoàn thể, giáo hội.) được hình thành trên một CSHT nhất định. Trong tất cả những yếu tố cấu thành KTTT thì quan điểm chính trị, pháp luật và đi liền với nó là chính đảng nhà nước luôn luôn giữ vai trò quan trọng trong xã hội có đối kháng giai cấp.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.