tailieunhanh - Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn là khúc tráng ca anh hùng ngời hào khí Đông-A. Hãy phân tích Hịch tướng sĩ để làm sáng tỏ ý kiến trên

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là vị anh hùng dân tộc văn võ toàn tuổi ông gắn liền với Binh thư yếu lược, Hịch tướng sĩ và chiến công Bạch Đằng bất tử. Trần Quốc Tuấn được vua nhà Trần cử giữ chức Tiết chế thống lĩnh lãnh đạo cuộc kháng chiến lần thứ hai (1285) và lần thứ ba (1288) đánh thắng quân xâm lược Nguyên- Mông. Hịch tướng sĩ được Trần Quốc Tuấn viết vào năm 1282 và trước hội nghị quân sự Bình Than của các vương hầu. Đó là một luận văn quân sự nổi. | Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn là khúc tráng ca anh hùng ngời hào khí Đông-A. Hãy phân tích Hịch tướng sĩ để làm sáng tỏ ý kiến trên Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là vị anh hùng dân tộc văn võ toàn tuổi ông gắn liền với Binh thư yếu lược Hịch tướng sĩ và chiến công Bạch Đằng bất tử. Trần Quốc Tuấn được vua nhà Trần cử giữ chức Tiết chế thống lĩnh lãnh đạo cuộc kháng chiến lần thứ hai 1285 và lần thứ ba 1288 đánh thắng quân xâm lược Nguyên- Mông. Hịch tướng sĩ được Trần Quốc Tuấn viết vào năm 1282 và trước hội nghị quân sự Bình Than của các vương hầu. Đó là một luận văn quân sự nổi tiếng trong lịch sử dân tộc là lời kêu gọi chiến đấu quyết tâm đánh thắng quân xâm lược để bảo vệ sơn hà xã tắc của ông cha ta hơn bảy trăm năm về trước từng làm sôi sục lòng người. Có ý kiến cho rằng Hịch tướng sĩ là khúc tráng ca anh hùng sáng ngời hào khí Đông - A. Đông - A là khái niệm mà các nhà lịch sử dùng để chỉ triều đại nhà Trần 1226-1400 hào khí nghĩa là chí khí hào hùng chí khí anh hùng. Câu nói trên nhằm ca ngợi Hịch tướng sĩ là bản anh hùng ca sáng ngời chí khí hào hùng chí khí anh hùng của Đại Việt trong triều đại nhà Trần. Bài hịch đã vạch trần âm mưu xâm lược của giặc Nguyên - Mông thể hiện lòng căm thù giặc sôi sục nêu cao ý chí quyết chiến quyết thắng sẵn sàng xả thân trên chiến địa để bảo vệ sơn hà xã khí Đông-A tỏa sáng trong Hịch tướng sĩ chính là lòng yêu nước nồng nàn khí phách anh hùng lẫm liệt của tướng sĩ nhà Trần và nhân dân ta trong thế kỉ XIII đã ba lần đánh giặc Nguyên - Mông. Hịch tướng sĩ là một khúc ca bởi lẽ trước hết Trần Quốc Tuấn đã nêu cao gương sáng các bậc trung thần nghĩa sĩ những mẫu người lí tưởng của chế độ phong kiến đã xả thân vì lòng trung quân ái quốc. Đó là Kỉ Tín Do Vũ Dự Nhượng Thân Khoái Kính Đức Cảo Khanh. đã bỏ mình vì nước thoát khỏi thói nữ nhi thường tình trở thành vĩ nhân lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ. Hịch tướng sĩ là bản hùng ca của Đại Việt sáng ngời hào khí Đông- A. Nó thể hiện một tầm nhìn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.