tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC KHỐI B

Câu 1: Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, AC = 16,5 cM, BD = cM, CD = 20 cM, BC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là A. A B C D. B. C A B D. C. B A C D. D. D B A C. Câu 2: Bằng phương pháp tế bào học, người ta xác định được trong các tế bào sinh dưỡng của một cây đều có 40 nhiễm sắc thể. | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH Học Họ tên thí sinh . Số báo danh . I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Trên một nhiễm sắc thể xét 4 gen A B C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là AB l 5 cM AC 16 5 cM BD cM CD 20 cM BC 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là A. A B C D. B. C A B D. C. B A C D. D. D B A C. Câu 2 Bằng phương pháp tế bào học người ta xác định được trong các tế bào sinh dưỡng của một cây đều có 40 nhiễm sắc thể. Người ta lại thấy tại một mô các tế bào có 60 NST. Khả năng lớn nhất là A. Đó là một cây thuộc bộ dương xỉ. B. Mô đó là một lá non. C. Đó là những hạt phấn. D. Đó là những tế bào phôi nhũ. Câu 3 Trong đại Trung sinh chim và thú phát sinh ở kỉ A. Jura. B. Pecmi. C. Tam điệp. D. Krêta. Câu 4 Ở một loài thực vật giao phấn các hạt phấn của quần thể 1 không thể theo gió hay nhờ sâu bọ để thụ phấn cho các cây của quần thể 2 được. Đây là một ví dụ về A. cách li trước hợp tử. B. cách li khoảng cách. C. cách li địa lí. D. giao phối không ngẫu nhiên. Câu 5 Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt màu vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt màu xanh. Cho cây mọc lên từ hạt màu vàng giao phấn với cây mọc lên từ hạt màu xanh thu hoạch được 900 hạt vàng và 8 95 hạt màu xanh. Gieo số hạt đó thành cây rồi cho chúng tự t hụ phấn khi thu hoạch sẽ có tỉ lệ hạt vàng theo lí thuyết là A. 3 4. B. 2 8. C. 3 8. D. 1 2. Câu 6 Người ta dùng kĩ thuật chuyển gen để chuyển gen kháng thuốc kháng sinh tetraxiclin vào vi khuẩn E. coli không mang gen kháng thuốc kháng sinh. Để xác định đúng dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn người ta đem nuôi các dòng vi khuẩn này trong một môi trường có nồng độ tetraxiclin thích hợp. Dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn sẽ A. sinh trưởng và phát triển bình thường. B. tồn tại một thời gian nhưng không sinh trưởng và phát triển. C. sinh trưởng và phát triển bình thường khi thêm vào môi trường một loại thuốc kháng sinh khác. D. bị tiêu diệt hoàn toàn. Câu 7 Cho các phương pháp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.