tailieunhanh - Ebook Quản lý khu vực công - TS. Vũ Huy Từ

Cuốn sách Quản lý khu vực công được thiết kế thành 10 chương, trình bày một số nội dung như: Lý luận chung về khu vực công và hoạt động quản lý khu vực, nhà nước quản lý doanh nghiệp nhà nước, quản lý nhà nước hạ tầng kỹ thuật, tài nguyên môi trường và phát triển bền vững,. cùng các nội dung khác. . | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA QUẢN LÝ KHU Vực CÔNG Tài liệu dùng cho đào tạo cao học chuyên ngành quản lý nhà nước GS. TS. VŨ HUY TỪ CHỦ BIÊN PTS. LÊ CHI MAI PTS. VỠ KIM SƠN HÀ NỘI -1998 U TR QUAN IV KhUVUU CUNUx LÒINÓIĐẦU Trên thế giới ngày nay Nhà nước có vai trò quyết định dối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Nhà nước không chí can thiệp vào thi trường nhằm sửa chữa những khuyết tíu cưa thị trường mà còn là người tièn hành trực tiếp hoặc gián tiếp mọi hoạt động trong khu vực còng. Vậy khu vực còng là gì Trong các tài liệu ở nước ta hiện nay. thuật ngữ khư vực còng và quản lý khu vực công - Public sector and Public sector management - vẫn chưa được phan biệt một cách đáy dư vói thuật ngữ khu vực nhà nưóc và quan lý khu vực nhà nước - State sector and state sector management. Việc hiếu rõ khư vực công là gì và phạm vi cứa khu vực còng đến đâu là một yêu câu rất quan trọng đê phàn định lình vực mà Nhà nước cđn thiết đảm nhận. Đồng thời việc xác định mức độ tham gia và các hình thức tham gia cửa Nhà nước trong việc cưng cap các hàng hoá cóng cộng này như thế nào cho hợp lý cũng đang là một thách thức dối với mọi quốc gia trẽn thế giói. Cuốn sách Quản lý khư vực công là một còng trình nghiên cứu khoa học nhấm góp phần giải quyết những vấn đề cư ban nói trẽn cứa quản lý nhà nước. Cuốn sách bao gổm 10 chương vói những nội dưng sau Chương 1 giới thiệu những kiên thức chưng lìhat về khu vực cóng và vai trờ cứa nó đối với sự phát rién kinh tê - xã hội. Chương II đến chương IX trình bày những nội dưng cơ ban nhất về hoạt động quán lý khu vực công trẽn mủi Sừ lĩnh vực chứ yen. Có nhiều lĩnh vực khác nhau thuộc phạm trù khư vực còng. Tuy nhiên cuốn sách chi tệp trung vào một số lĩnh vực quan trọng nhai cửa khư vực công dang dược hầu hèt các quốc gia quan tâm và lìm tòi các biện cái tiêii hoạt dọng cưng cap dịch vụ. Chương X trình bày những xu hướng cai cách và hoàn thiên việc quan lý khu vực công của các quốc gia trẻn thẻ giới. Các tác giả tham gia biên soạn cuôh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.