tailieunhanh - Hóa học cơ bản nâng cao lớp 10: Ôn tập phản ứng oxi hóa - Đề 2

Tài liệu "Hóa học cơ bản nâng cao lớp 10: Ôn tập phản ứng oxi hóa - Đề 2" gồm 30 câu hỏi lý thuyết và bài tập với hình thức trắc nghiệm nhằm giúp các bạn củng cố kiến thức. . | Hóa học cơ bản nâng cao lớp 10 MeeneVn ÔN TẬP PHÀN ÚNG OXI HÓA - ĐÈ 2 Cổng luyện thi Đại học trực tuyến Câu 1 161248 Hồn hợp X gồm Mg và kim loại R hoá trị không đổi. Hoà tan hoàn toàn m gam hồn hợp X cần V lít dung dịch HNƠ3 0 2M sau phản ứng thu đuợc 0 04 mol hồn họp khí gồm N2 và N2O có tỉ lệ mol là 1 3 và dung dịch Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. - Phần 1 cô cạn đuợc 12 22 gam muối khan. - Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1 45 gam kết tủa trắng. Kim loại R và thế tích V lần lượt là và 2 1 lít. B. Ca và 1 9 lít. và 2 1 lít. D. AI và 1 9 lít. Câu 2 161254 Chia m gam hồn hợp X gồm ba kim loại Al Fe Cu thành ba phần bằng nhau và tiến hành các thí nghiệm - Cho phần 1 vào dung dịch HC1 loãng dư cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được mi gam muối khan. - Cho phần 2 vào dung dịch H2SO4 loãng dư cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m2 gam muối khan. - Cho phần 3 vào dung dịch HNO3 loãng dư cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m3 gam muối khan. Thứ tự tăng trị số của mi m2 m3 lần lượt là m2 m3. B. mi m3 m2. m3 mi. m2 mi. Câu 3 161215 Cho các chất và ion sau Zn Cl2 FeO Fe2Ơ3 so2 H2S Fe2 Cu2 Ag . số lượng chất và ion có thể đóng vai trò chất khử là . . . D 6. Câu 4 161216 Cho các chất và ion sau Zn Cl2 FeO Fe2Ơ3 so2 Fe2 Cu2 Ag . số lượng chất và ion vừa đóng vai trò chất khử vừa đóng vai trò chất oxi hóa là . B. 4. . . Câu 5 133881 Cho phản ứng sau Mg HNO3 Mg NƠ3 2 NO N2O H2O Neu tỉ lệ số mol giữa NO và N2O là 2 1 thì hệ số cân bằng tối giản của HNO3 trong phương trình hoá học là B. 12 Câu 6 133864 Cho các phản ứng sau 4NH3 5O2 - 4NO 6H2O 1 NH3 H2SO4 - NH4HSO4 2 2NH3 3 CuO - 3Cu N2f 3 H2O 3 8NH3 3C12 - N2 6NH4CI 4 NH3 H2S - NH4HS 5 2NH3 3O2 - 2N2t 6H2O 6 NH3 HC1 - NH4CI 7 Số phản ứng trong đó NH3 đóng vai trò là chất khử là B. 3 D. 5 Câu 7 178263 Cho từng chất Fe FeO Fe OH 2 Fe OH 3 Fe3O4 Fe2O3 Fe NO3 2 Fe NO3 3 FeSO4 Fe2 SO4 3 FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng số phản ứng thuộc

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.