tailieunhanh - Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Chương IV

Để ôn tập tốt môn Toán chuẩn bị cho các bài kiểm tra cũng như kỳ thi học kỳ “Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 – Chương IV”. Tài liệu bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về chương Giới hạn sẽ giúp các bạn làm nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm phần này một cách chính xác. | CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 11 -CHƯỞNG IV Chương IV Giới hạn Câu 1 TĐ1115NCB Với k là số nguyên dương. Kết quả của giới hạn lim xk là x A. B. - C. 0 D. x PA A Câu 2 TĐ1115NCB Kết quả của giới hạn lim -17- với k nguyên dương là x - xk A. B. - C. 0 D. x PA C Câu 3 TĐ1115NCB Khẳng định nào sau đây là đúng A. lim If x g X lim If X lim g X x x0 x x0 x x0 B. lim I f x g x lim f x lim g x x x0 x x0 x x0 C. lim If x g x lim f x g x x xo 1 x xo D. Jimi f x g x limf x g x x x x x. PA D Câu 4 TĐ1115NCB Khẳng định nào sau đây là đúng A. lim 3f x g x lim f x 3f x x x0 x x0 B. lim 3 f x g x 3 lim f x 3 lim g x x x0 x x0 y x x0 C. lim f x g x 3 lim f x g x x xo x xo D. lim 3 f x g x lim 3 f x lim 3 g x x x0 x x0 x x0 PA C Câu 5 TĐ1115NCB Trong các giới hạn sau giới hạn nào không ton tại A. lim L X 1 X - 2 B. lim-X L X 1 V2 - X C. lim X x -1 V - X 2 D. lim-X L X -A 2 X PA A Câu 6 TĐ1115NCH Tính X 1 lim X X - 2 A. 1 B. -2 C. -Ị D. 2 PA B Câu 7 TĐ1115NCH Tính 2x 1 lim X 1 X - 2 A. -2 B. 2 C. -3 D. -1 PA C Câu 8 TĐ1115NCH Tính X yỊ 2 lim X T 2 X - 2 A. 1 B. 2V2 C. 2 D. PA B Câu 9 TĐ1115NCH Tính X -1 lim X 1 X -1 A. 2 B. 1 C. -1 D. 2 PA D Câu 10 TĐ1115NCH Giới hạn nào dưới đây có kết quả bằng 3 3x A. lim x x - 2 3x B. lim -3x x 1 2 - x C. lim 3x x 1 x - 2 D. Cả ba hàm số trên PA C Câu 11 TĐ1115NCH Giới hạn của hàm số nào dưới đây có kết quả bằng 1 x 3x 2 A. lim--- - x -1 x 1 x 3x 2 B. lim-------- x -1 x -1 x 3x 2 C. lim ------- x -1 1 - x x 4x 3 D. lim--- ---- x -1 x 1 PA A Câu 12 TĐ1115NCH Giới hạn nào sau đây tồn tại A. lim sin 2x x B. lim cos3x x C. lim sin-I- x 0 2x D. lim sin x 1 2 x PA D Câu 13 TĐ1115NCH Cho xác định trên khoảng nào đó chứa điểm 0 và . . Khi đó ta có A. lim f x 0 x 0 B. lim f x 1 x

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.