tailieunhanh - Liêu trai - tập 10

Tham khảo sách 'liêu trai - tập 10', giải trí - thư giãn, truyện ma - kinh dị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | XZi 11 l_ e rxi _ cz r i VuiLtN LỜI GIỚI THIỆU Lì6u trai chi di là tác phẩm kết tinh một đời viết sách cùa Bó Túng Linh tửng dược đánh giá lá kiệt tác cùa nén văn hoc Trung Hoa thói Minh - Thanh. Bô tranh truyện L ỂU trai được xây dựng dựa trẽn nguyên tác Liẽu trai chi d chác chân sẽ mang đén cho bạn đọc những phong v mtìi mè so vái tác phầm văn hQC. cốt truyện Liêu trai luôn nhuốm mỉu ký bl hoang dường. Các nhãn vặt cùa truyỉn thuủng đi đứng nôi cười bong thế giới mộng m nừa thực nửa hư khl lá nguùi khl lả hổ ly. ma quý thẩn tíẽn_ nhưng hết thây những cău chuyện LIỄU trai đỉu thám đảm tinh nhan ffln. KlỊt g-dKQÚỊ vàopLIiu ýaPỳỊiỊỊig Ịi uãt ửc cùa mót nguôi cổ lái nhưng lãn dãn một dói vi nạn mua quan bán tuửc. tác glá còn giàn tiếp lên an những hành vl xấu xa của người đùl rãn dạy nguôi ta sống từ tế mõi trành riưoc hoa_ Vùi bút pháp phóng túng vâ linh diệu. LÌỂII trai clìl di cũa Bố Tùng Linh luồn mang vé đep mói niíiỊándoclại. Gidi thiệu Liêu trai cùa NXB Mỹ Thuật Há Bâc Trung Quốc vái bạn đọc tuổi mới lán ở việt Nam. NXB Kim Đông hy vong mang đến một phuong thức tiếp cặn mói sinh dộng hon. hấp dẫn hon đói vói tac phẩm vân noc kinh điền nẳy. NXB KIM ĐÓNG

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.