tailieunhanh - Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ sỹ quan, thuyền viên tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ sỹ quan, thuyền viên tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam" được bố cục thành 3 chương: Chương 1 giới thiệu chung về Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, chương 2 thực trạng công tác đào tạo công ty Hàng hải Việt Nam, chương 3 một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ sỹ quan, thuyền viên tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. | 000 I CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP I Hoàn THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI I I NGŨ SỸ QUAN THUYỀN VIÊN TẠI I Ịtông công ty hàng hải việt Nam I Chuyên đề tốt nghiệp GVHD Thạc sĩ Nguyễn Thu Thuỷ MỤC LỤC --- --- CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT . QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT . CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT . Hội đồng quản . Ban Kiểm . Tổng giám . Các Phó Tổng giám đốc và Kế toán . Các ban chuyên môn nghiệp . Các công ty . Các công ty liên . NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM .12 . Kết quả đạt được về sản xuất kinh . Chỉ tiêu về sản xuất kinh . Chỉ tiêu về tài . Về đầu . Đầu tư phát triển năng lực vận tải . Các dự án . Về bảo toàn và phát triển vốn Nhà . Về thực hiện các nhiệm vụ xã . Đa dạng hóa ngành . Về công tác đào tạo và ứng dụng khoa học kỹ Sinh viên Phan Thu Hương Lớp Quản trị lớp quản trị kinh doanh tổng hợp 47B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD Thạc sĩ Nguyễn Thu Thuỷ . MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SỸ QUAN THUYỀN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT . Thị trường lao động ngành hàng . Quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế . Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng . Đặc điểm công việc của sỹ quan thuyền . Đặc điểm các trường đào tạo hàng hải ở Việt . Thực trạng và nhu cầu cầu đầu tư phát triển đội tàu của Tổng công CHƯƠNG II THỰC trạng công tác đào tạo SỸ quan thuyền VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT . THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ SỸ QUAN THUYỀN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT . Đánh giá theo số . Đánh giá theo chất . THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.