tailieunhanh - Luận văn: Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam - Bùi Mạnh Cường

Làm rõ những vấn đề về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. , Đ | X T 1 9 4-Ầ J 1 r J Ẳ Ầ Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triên từ nguồn Ấ 1 1 9 . X T V J X T vôn ngân sách nhà nước ở Việt Nam Bùi Mạnh Cường Trường Đại học Kinh tế Luận án Tiến sĩ ngành Kinh tế Chính trị Mã sô Người hướng dẫn . Trần Thị Thái Hà Năm bảo vệ 2012 Abstract Làm rõ những vấn đề về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đầu tư phát triên từ nguồn vôn ngân sách Nhà nước. Xây dựng hệ thông chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư phát triên từ nguồn vôn ngân sách Nhà nước. Sử dụng hệ thông chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vôn ngân sách Nhà nước đê đánh giá hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2005-2010. Đề xuất định hướng hệ thông giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triên từ nguồn vôn ngân sách Nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2020. Keywords Kinh tế chính trị Đầu tư Kinh tế Việt Nam vôn ngân sách Content PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đầu tư phát triên từ nguồn vôn NSNN có vai trò vị trí ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế. Các lý thuyết kinh tế từ trước đến nay đều khẳng định môi quan hệ hữu cơ giữa ĐTPT từ nguồn vôn NSNN với tăng trưởng phát triên kinh tế. Lịch sử kinh tế thế giới là bằng chứng thê hiện tầm quan trọng của ĐTPT từ nguồn vôn NSNN đôi với sự phát triên KTXH của các quôc gia bao gồm các quôc gia có nền kinh tế KHH kinh tế thị trường cũng như kinh tế chuyên đổi. Ở Việt Nam từ 1945 - 1986 nền kinh tế vận hành theo cơ chế KHH. Nguồn vôn dành cho ĐTPT chủ yếu là vôn NSNN. Cùng với sự đổi mới đất nước kê từ sau năm 1986 nguồn vôn dành cho ĐTPT ngày càng phong phú đa dạng hơn vôn NSNN vôn của khu vực kinh tế ngoài nhà nước vôn FDI .Nền kinh tế Việt Nam đã dần dần chuyên đổi từ mô hình KHH sang mô hình kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN. Nói cách khác Việt Nam đang là một nền kinh tế chuyên đổi. Vôn NSNN dành cho ĐTPT trong nền kinh tế chuyên đổi ở Việt Nam rất quan .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.