tailieunhanh - Hóa học cơ bản nâng cao lớp 10: Ôn tập phản ứng oxi hóa - Đề 1

Tài liệu "Hóa học cơ bản nâng cao lớp 10: Ôn tập phản ứng oxi hóa - Đề 1" gồm 30 câu hỏi lý thuyết và bài tập với hình thức trắc nghiệm nhằm giúp các bạn củng cố kiến thức. . | Hóa học cơ bản nâng cao lớp 10 cổng luyện thi Đại học trực tuyến ÔN TẬP PHẢN ỨNG OXH - ĐÈ 1 B. chỉ bị khử. D. không bị oxi hóa cũng không bị khử. Câu 1 178249 Cho phản ứng Br2 2NaI 12 2NaBr. Trong phản ứng trên nguyên tử brom bị oxi hóa. bị oxi hóa vừa bị khử. Câu 2 178250 Cho các chất sau HC1 HC1O HCIO3 NaClO NaC104. số oxi hoá của clo trong các chất lần lượt bằng A. 1 1 5 1 7. B. 1 1 3 1 5. C. 1 1 5 1 7. D. 1 1 7 1 5. Câu 3 178251 Chỉ ra nội dung sai khi hoàn thành câu sau Trong tất cả các hợp chất . loại kiềm luôn có số oxi hoá 1. B. halogen luôn có số oxi hoá -1. hiđro luôn có số oxi hoá 1 trừ một số trường _ . . . -X . Ẵ 2_ Ấ _ . L _ .7 7 _ _ ZXT-TT I . kim loại kiêm thô luôn có sô 0X1 hoá 2. hợp như hiđrua kim loại NaH CaH2 . . Câu 4 178252 Trong những phản ứng sau phản ứng mà NH3 không đóng vai trò chất khử là 5O2 4NO 6H2O. B. 2NIỈ3 3Cu0 t0 3Cu N2 3H2O. 3C12 - N2 6HC1. D. 2NH3 H2O2 MnSO4 - MnO2 NH4 2SO4. Câu 5 178253 Cho dãy gồm các phân tử và ion Zn s FeO SO2 Fe2 Cu2 HC1. Tổng số phân tử và ion trong dãy vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử là B. 4 b FeS H2SO4 loãng d Cu H2SO4 đặc Câu 6 178254 Cho các phản úng a Sn HC1 loãng c MnƠ2 HC1 đặc ej Al H2SO4 loãng g FeSO4 KMnO4 H2SO4 Số phản ứng mà H của axit đóng vai trò oxi hóa là B. 6 Câu 7 178255 Cho các chất KBr s S1O2 p Na3PO4 FeO Cu và Fe2Ơ3. Trong các chất trên số chất có thể oxi hoá bởi dung dịch axit H2SO4 đặc nóng là Câu 8 178256 Tổng hệ số các số nguyên tối giản của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc nóng là . . . . Câu 9 178257 pho phản ứng FeSO4 K2Cr2O7 H2SO4 - Fe2 SO4 3 K2SO4 Cr2 SO4 3 H2O Tổng hệ số cân bằng của các chất bên vế trái là . B. 14. . . Câu 10 178258 Cho phản ứng oxi hóa - khử FeCỈ2 HNO3 FeCỈ3 Fe NƠ3 3 NO H2O Tổng hệ số cân bằng của các chất phản ứng là . . . . Câu 11 161206 Cho phản ứng K2S K2Cr2O7 H2SO4 - s Cr2 SO4 3 K2SO4 H2O Tỉ

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.