tailieunhanh - 50 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý – Chương VII

Để ôn tập tốt môn Vật lí chuẩn bị cho kỳ thi học kì II và tốt nghiệp THPT “50 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý – Chương VII”. Đề cương bao gồm các bài tập trắc nghiệm kèm theo đáp án về Hạt nhân nguyên tử sẽ giúp các bạn làm nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm phần này một cách chính xác. | 50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẶT LÝ -CHƯƠNG VlI MỨC Độ NHẶN BIÉT VÀ HIỂU Vật lí 12 - Hạt nhân nguyên tử Gồm 50 Câu từ 01 đến 50 Đáp án Hạt nhân nguyên tử 50 Câu 1 C 11 A 21 B 31 C 41 C 2 A 12 B 22 B 32 C 42 C 3 C 13 B 23 D 33 A 43 D 4 B 14 A 24 A 34 A 44 A 5 D 15 C 25 C 35 A 45 B 6 A 16 D 26 A 36 C 46 C 7 B 17 B 27 B 37 B 47 A 8 B 18 A 28 A 38 A 48 D 9 B 19 A 29 D 39 B 49 B 10 D 20 A 30 D 40 D 50 A 01 Cấu tạo nguyên tử eủa nguyên tố Natri đuợe kí hiệu là 2 Na kí hiệu này cho biêt trong mỗi nguyên tử Natri eó A. 23 electron B. 11 notron C. 11 proton D. 12 proton 12z T 6 C C 12 6C 6V 12 12 C 02 Nguyên tử Caebon eó 6 eleetron trong hạt nhân eủa nó eó 6 proton và 6 notron thì sẽ đuợe kí hiệu là A. B. C. D. 03 Nguyên tử eủa ba đồng vị eủa Hiđrô hiđrô thuờng đotêri triti eó đặe điểm về eấu tạo là có số A. notron trong hạt nhân bằng nhau B. electron ở vỏ ngoài khác nhau C. electron ở vỏ ngoài bằng nhau số nơtron khác nhau D. prôton khác nhau số nơtron bằng nhau 04 Lực hạt nhân với bán kính tác dụng cỡ 10-15m và chỉ có tác dụng giữa A. proton với electron B. các nuclon C. proton với electron D. nơtron với electron 05 Nguyên tử 2826Ra sau khi phóng xạ a và 4 lan phóng xạ b- sẽ biến thành nguyên tử A. 1797 Au B. 208 C. Ạ D. b 06 Chu kì bán rã của cacbon phóng xạ C14 là 5600 năm . Một tượng gỗ cổ có độ phóng xạ bằng 0 777 lan độ phóng xạ của một khối gỗ cùng khối lượng mới khai thác. Có thể suy ra số tuổi của tượng gỗ là A. 2100 năm B. 4800 năm C. 3150 năm D. 2120 năm 07 Khi xuất kho để sử dụng chất phóng xạ có chu kì bán rã là 360 giờ người ta thấy khối lượng của nó chỉ còn 1 32 lúc nhập kho suy ra thời gian đã lưu kho là A. 50 ngày B. 75 ngày C. 80 ngày D. 100 ngày 08 Biết bứe xạ g có tần số thì động lượng eủa một photon là A. 0 631 eV c B. 0 024 eV c C. 0 153 eV c D. 0 015 eV c 09 Trong bom nhiệt hạeh eó xảy ra phản ứng D - T à He n và tạo thành 1 kmol He kèm theo năng lượng tỏa ra là A. 38 B. 25 C. 28 D. 17 10 Trong một phản ứng p -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.