tailieunhanh - Liêu trai - tập 9

Tham khảo sách 'liêu trai - tập 9', giải trí - thư giãn, truyện ma - kinh dị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | XZi 11 l_ e rxi _ cz rszi VuiLtN coM X-Boy @ 2u . LỜI GIỚI THIỆU LIẾU trai chí ơi là tãc phẩm kết tình một đời viết sách cùa Bã Tùng Unh. từng được đánh giá là kiệt tác của nén văn học Trung Hoa thời Minh - Thanh. Bô tranh truyện Lieu trai đO c xăy dựng dựa trên nguyên tác Liêu trai chíđ châc chân sẽ mang đến cho bạn đọc những phong vj mới mẻ so vôi tác phẩm văn hoc Cốt truyện Liêu trai luôn nhuđm màu kỳ bl hoang đúUng. Các nhân vặt cùa truyện thuóng dl dửng ntìl cuòi trong thí giỡi mỏng mi nửa thực nửa hư. khi lấ người khl lá hó ly ma quý thẩn tiên. nhung hết thảy những cẫu chuyện LIẾU trai đễu thím dâm ttnh nhăn vín. Khủng chi gift váo Uiu ftai fãm sự uất ữc của một nguỡì cớ tâi nhưng lận đận một dai V1 nạn mua quan ban tudc. tẳc giả cõn gián tiếp lén án những hành vl xíu xa cùa ngtlời dời răn dạy nguOi ta sông tử tẽ mãl tránh đuoc hoa_ VÔI bũt pháp phúng tùng vá linh diệu. LIỄU trai chl đi tíia Bó Tùng Linh luôn mang vè đẹp mới mõl lẩn đọc lại. GIÚI thiệu Liêu trai cũa NXB Mỹ Thuật Hà Bâc Trung Quíc với bạn đpc tuổi mới lãn ã Việt Nam NXB Kim Đống hy vong mang đến mõt phuong thửc tiếp cân mõl sinh dộng hon hấp dẫn hon đốl VỚI tác phẩm vãn học kinh điển này. NXB KIM ĐỐNG jVulLeNC .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.