tailieunhanh - Recap of 11/18 VITO call with Six Flags/Premier Parks

Better understand the role of purchasing, food service and partnership marketing at Six Flags. Brainstorm potential partnership opportunities between Six Flags and P&G. Agree on next steps with owners from each company. | .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.