tailieunhanh - Luyện thi đại học môn Hóa: Ankan và Xiclo ankan - Đồng đẳng, đồng phân, tính chất vật lý: Đề 1

Luyện thi ĐH môn Hóa học 2015: Ankan và Xiclo ankan - Đồng đẳng, đồng phân, tính chất vật lý: Đề 1 tập hợp những câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp các bạn củng cố kiến thức và nâng cao khả năng giải bài tập trắc nghiệm về Ankan và Xiclo ankan nói riêng và Hóa học nói chung. | Hóa học cơ bản nâng cao lớp 11 cổng luyện thi Đại học trực tuyến ANKAN VÀ XICLO ANKAN - ĐỒNG ĐẰNG ĐỒNG PHÂN TÍNH CHẤT VẬT LÝ - ĐỀ 1 Chuyên đề HIĐROCACBONNO B. C2H4. . Câu 1 177122 Trong phân tử xiclo ankan nguyên tử cacbon ở trạng thái lai hoá . B. sp3d2. . D. sp. Câu 2 177123 CnH2n 2 là công thức chung của . B. paraíĩn. đồng đẳng của metan. D. cả A B C. Câu 3 177124 Hiđrocacbon X có công thức đon giản nhất là C2H5. Công thức phân tử của X là . B. CôHis. . Câu 4 177125 Ankan nào sau đây có tỉ khối hơi so với không khí là 1 52 . B. Pentan. . D. Propan. Câu 5 177126 Hiđrocabon A có 75 C về khối lượng. CTPT của A là . . Câu 6 177128 Một hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp có khối lượng là 24 8g thế tích tương ứng của hỗn hợp là 11 2 lít đktc . Công thức phân tử của các ankan là C2H6. C3H8. C4H10. D. C4H10 C5H12. Câu 7 177129 Hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn là no. B. hiđrocacbon không no. C. hiđrocacbon thơm. D. cả A B C đều đúng. Câu 8 177131 Hãy chọn câu đúng trong các câu khẳng định sau. A. Những hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có liên kết xích ma ơ là hiđrocacbon no. B. Hiđrocacbon chỉ có các liên kết xich ma ơ trong phân tử là hiđrocacbon no. c. Hiđrocacbon chỉ có các liên kết xich ma ơ trong phân tử là ankan. D. Hiđrocacbon chỉ có các liên kết xichma trong phân tử là hiđrocacbon no mạch hở Câu 9 177133 Hợp chất 2 4-đimetylpentan có thể tạo thành gốc hiđrocacbon hoá trị I. B. 7 gốc hiđrocacbon hoá trị I. C. 2 gốc hiđrocacbon hoá trị I. D. 5 gốc hiđrocacbon hoá trị I. Câu 10 71556 số đồng phân cấu tạo của C4H10 và C4H9CI lần lượt là và 2 B. 2 và 3 và 4 D. 3 và 4 Câu 11 177134 số đồng phân cấu tạo của CsHi2 và C5H11CI lần lượt là và 6 B. 3 và 5 và 4 D. 3 và 8 Câu 12 22901 Họp chất hữu cơ X có phần trăm khối lượng C H C1 lần lượt là 37 8 6 3 55 9 . số đồng phân cấu tạo ứng với CTPT của X là B. 6 Câu 13 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.