tailieunhanh - Liêu trai - tập 8

Tham khảo sách 'liêu trai - tập 8', giải trí - thư giãn, truyện ma - kinh dị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ỉỆVuI LEN com LỜI GIỚI THIỆU Liiu trai ch di là tác phẩm kết tinh một đùi viết sách cùa BỐ Túng Linh từng được đánh giá li kiệt tác cùa nển văn học Trung Hoa thời Minh - Thanh. Bộ tranh truyện LI6u trai được xây dựng dựa trẽn nguyên tâc Liêu trai chi d chầc chân sẽ mang đến cho bạn dọc những phong vi mới mè so với tăc phẩm vãn học. Cốt truyện LIỄU trai luôn nhuốm màu kỳ bl hoang đuủng. Các nhan vặt của truyện thường dl đúng nót cuùi bong thí giãi mộng mị nứa thực nửa hư. khl là người khi là hổ ly. ma quỷ. thân nhung hẽt tháy những câu chuyện -Liêu trai dểu thím đẫm tinh nhỉn vàn. Kliúngcht gừi vào CŨSr tartăm sư uíl ức cùa một người có tài nhưng lặn đận một ddl vl nạn mua quan bán tước tăc già côn gián tiếp lẽn án những hỉnh vl xấu xa cũa người đời ran dạy người ta sõhg tủ tế mói trành được hpa_ Voi bút pháp phóng túng và linh diệu. U6u trai chi dị của Bỗ Túng Linh luôn mang vé đẹp mới mSilínđọcIạỊ. GIỚI thiệu Liêu trai cũa NXB Mỹ Thuật Hâ Bắc Trung Cuốc vớí bạn đọc tuổi mới lớn õ Việt Nam NXB Klm Bỗng hy vọng mang đến một phương thức tiếp cận mới sinh động hon. híp dỉn hon đói VỚI tác phím văn học kinh điển này. NXB KIM .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.