tailieunhanh - Ebook Những quy định về giá đất tiền sử dụng đất và bồi thường: Phần 2 - NXB Lao động Xã hội

Phần 2 của Ebook Những quy định về giá đất tiền sử dụng đất và bồi thường trình bày về các văn bản pháp luật quy định hướng dẫn thực hiện về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; nghị định về thu tiền sử dụng đất; thông tư hướng dẫn thu tiền sử dụng đất. Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết. | Chương IV CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ Điểu 27. HỖ trỢ di chuyển 1. Hộ gia đình khi Nhà nước thu hồi đất phải di chuyển chỗ ỏ trong phạm vi tỉnh thành phố được hỗ trợ mỗi hộ cao nhất đồng di chuyển sang tỉnh khác được hỗ trợ cao nhất đồng mức hố trợ cụ thể do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. 2. TỔ chức có đủ điểu kiện được bồi thường thiệt hại đất và tài sản khi bị thu hồi mà phải di chuyển cơ sở được hỗ trợ toàn bộ chi phí thực tế vể di chuyển tháo dỡ và lắp đặt. 3. Người bị thu hồi đất ở không còn chỗ ở khác trong thời gian chờ tạo lập lại chỗ ở mới bô trí tái định cư được bố trí vào nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ỏ thời gian và mức hỗ trợ cụ thể do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với thực tế tại địa phương. Điều 28. HỔ trự ổn định đời sông và ổn định sản xuất 1. Hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi trên 30 diện tích đất nông nghiệp được 85 giao được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 3 tháng nếu không phải đi chuyển chỗ ỏ và trong thòi gian 6 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở trưòng hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khân thì thời gian hỗ trợ tôì đa là 12 tháng. Mức hỗ trợ bằng tiền cho 01 nhân khẩu 01 tháng tương đương 30 kg gạo tính theo thời giá tíung bình tại địa phương. 2. Khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức kinh tế hộ sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh mà bị ngừng sản xuất kinh doanh thì được hỗ trỢ cao nhất bằng 30 1 năm thu nhập sau thuế theo mức thu nhập bình quân của 3 năm liền kề trước đó được cơ quan thuế xác nhận mức hỗ trợ cụ thể do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho phù hợp với thực tế ở địa phương. Điều 29. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 1. Hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi bị thu hồi trên 30 diện tích đất sản xuất nông nghiệp thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người trong độ tuổi lao động mức hỗ trự và số lao động cụ thể được hỗ trợ do ủy ban .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.