tailieunhanh - 40 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý – Chương VI

Để ôn tập tốt môn Vật lí chuẩn bị cho kỳ thi học kì II và tốt nghiệp THPT “40 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý – Chương VI”. Đề cương bao gồm các bài tập trắc nghiệm kèm theo đáp án về Lượng tử ánh sáng sẽ giúp các bạn làm nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm phần này một cách chính xác. | 40 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẶT LÝ -CHƯƠNG VI MỨC Độ NHẶN BIÉT VÀ HIỂU Lượng tử ánh sáng Gồm 40 Câu từ 01 đến 40 Đáp án Lượng tử ánh sáng 40 Câu 1 A 11 D 21 A 31 B 2 A 12 B 22 A 32 D 3 D 13 D 23 B 33 C 4 A 14 A 24 C 34 A 5 D 15 C 25 A 35 C 6 A 16 C 26 D 36 B 7 D 17 A 27 A 37 B 8 B 18 A 28 D 38 D 9 B 19 B 29 D 39 A 10 C 20 B 30 A 40 D 01 Hiện tượng giúp ta khẳng định ánh sáng eó tính ehất hạt là hiện tượng A. quang điện B. khúc xạ C. phản xạ D. giao thoa 02 Biết eông thoát eủa nhôm là 3 7ev thì giới hạn quang điện eủa nhôm là A. 0 34 Lim B. 0 45 Lim C. 0 38 Lim D. 0 41 um 03 Một tế bào quang điện ehỉ eó thể eó dòng quang điện khi A. ánh sáng kích thích phải giàu tia hồng ngoại B. có sự ehênh lêeh điện thế giữa anốt và ca tốt C. eường độ ánh sáng kíeh thíeh phải đủ lớn D. tần số ánh sáng kíeh thíeh phải lớn hơn một giá trị xáe định 04 Photon trong hiện tượng quang điện eó năng lượng A. tỉ lệ với tan số ánh sáng B. giảm dan theo khoảng eáeh khi truyền trong một trường C. tỉ lệ thuận với euờng độ sáng D. như nhau với mọi ánh sáng eó bướe sóng kháe nhau 05 Khi có dòng quang điện thì vận tốe ban đau eựe đại eủa quang eleetron eó đặe điểm A. không phụ thuộe vào tan số ánh sáng kíeh thíeh B. tỉ lệ với eường độ ánh sáng kíeh thíeh C. không phụ thuộe bản ehất eủa eatốt D. phụ thuộe vào bướe sóng ánh sáng kíeh thíeh 06 Thuyết lượng tử phù hợp với nội dung nào sau đây A. năng lượng mà nguyên tử hấp thụ hay bứe xạ là rời rạe không liên tụe B. ở trạng thái dừng nguyên tử bứe xạ mạnh nhất C. electron chỉ ehuyển quỹ đạo trong trạng thái dừng eủa nguyên tử D. nguyên tử hấp thụ năng lượng khi eleetron ehuyển từ quỹ đạo xa về quỹ đạo gan hạt nhân. 07 Phản ứng hóa họe nào sau đây là phản ứng quang hóa A. 2CO O2 2CO2 B. CO2 H2O H2CO3 C. 2NaCl 2Na CI2 D. 2AgBr 2Ag Br2 08 Trạng thái dừng eủa nguyên tử eàng bền vững khi A. mứe năng lượng eàng cao B. mứe năng lượng eàng thấp C. nguyên tử bứe xạ yếu D. nguyên tử bứe xạ mạnh 09 Nếu mứe năng lượng Em En thì khi chuyển từ mứe m sang n nguyên tử sẽ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.