tailieunhanh - Chuyên đề luyện thi đại học môn Hóa: Ankan và Xiclo ankan - Đồng đẳng, đồng phân, tính chất vật lý: Đề 1

Chuyên đề luyện thi đại học môn Hóa: Ankan và Xiclo ankan - Đồng đẳng, đồng phân, tính chất vật lý: Đề 1 (chuyên đề về Hidrocabon no) tập hợp những câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp các bạn củng cố kiến thức và nâng cao khả năng giải bài tập trắc nghiệm về Ankan và Xiclo ankan nói riêng và Hóa học nói chung. | Hóa học cơ bản nâng cao lớp 11 ANKAN VÀ XICLO ANKAN - ĐỒNG ĐẰNG ĐỒNG PHÂN TÍNH CHẤT VẬT LÝ - ĐỀ 1 Cổng luyện thi Đại học trực tuyên Chuyên đề HIĐROCACBONNO Câu 1 177104 Ankan X có tỉ lệ khối lượng lĩic niH 5 25. CTPT của X là B. C7H16 Câu 2 177105 Trong phân tử ankan nguyên tử cacbon ở trạng thái lai hoá . B. sp3d2. . D. sp. Câu 3 19123 Công thức tổng quát của hiđrocacbon X có dạng CnH2n i m. X thuộc dãy đồng đắng nào sau đây B. Anken D. Aren Câu 4 177106 Xicloankan nào sau đây có tỉ khối hơi so với không khí là 1 45 B. Xiclopentan. . D. xiclopropan. Câu 5 177107 Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong dãy đồng đẳng của ankan thành phần nguyên tố C thay đổi như thế nào dần. B. Giảm dần. đối. D. Ban đầu tăng sau đó giảm. Câu 6 177108 Hiđrocacbon A có chứa 80 cacbon về khối lượng. Khối lượng phân tử của A là 30 đvC. Công thức phân tử của A là . B. C2H6. C. C3H8. . Câu 7 177109 Định nghĩa nào dưới đây là đúng về hiđrocacbon no A. Hiđrocacbon no là những họp chất hữu cơ chỉ có liên kết đơn trong phân tử. B. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ có các liên kết đơn trong phân tử. c. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon có các liên kết đơn trong phân tử. D. những hiđrocacbon không tham gia phản ứng cộng. Câu 8 177110 Nhận xét nào sau đây là sai A. Trong phân tử hiđrocacbon số nguyên tử H luôn là số chẵn. B. Các hiđrocacbon có số nguyên tử C nhở hơn 5 thì có trạng thái khí ở điều kiện thường. c. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn. D. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon có công thức phân tử dạng CnH2n 2- Câu 9 175729 Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử CôHu . . C. 5. . Câu 10 177111 Ankan nhô nhất có đồng phân cấu tạo là . B. C2H6. . . Câu 11 71546 Họp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H6CI2. kết luận nào sau đây đúng X là chất no 6 đồng phân B. Hợp chất không no 4 đồng phân chất no 5 đồng

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.