tailieunhanh - Luận văn tốt nghiệp: Hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty giao nhận kho vận ngoại thương (Vinatrans) HP - Thực trạng và một số giải pháp

Nội dung của khoá luận tốt nghiệp với đề tài "Hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty giao nhận kho vận ngoại thương (Vinatrans) HP - Thực trạng và một số giải pháp" gồm 3 chương (không kể lời nói đầu và kết luận): Chương 1 vai trò của hoạt động giao nhận hàng hoá trong quá trình phát triển kinh tế, chương 2 hoạt động giao nhận hàng hoá XNK tại công ty giao nhận kho vận Ngoại thương (Vinatrans) Hải Phòng, chương 3 triển vọng của ngành giao nhận nói chung và của công ty Vinatrans nói riêng và một số giải pháp kiến nghị. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG ffl ra FOREIGN TRiWE UNÍVERSirr KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY Giao Nhận kho vận ngoại thương VINATRANS hảI PHÒNG THỰC Trạng Và một số giải pháp Sinh viên thực hiện Lớp Giáo viên hướng dẫn Lê Thùy Hương Nga - K38E TS. NGUYỄN VĂN HỒNG HÀ NỘI - 2003 MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương I Vai trò của hoạt động giao nhận hàng hoá trong quá trình .X 1 Ấ 3 phát triên kinh tê I. Khái quát chung về hoạt động giao nhận 3 1. Một số khái niệm về giao nhận và hoạt động giao nhận 3 2. Vai trò của người giao nhận trong hoạt động thương mại quốc tế 4 3. Phạm vi hoạt động của người giao nhận 5 II. Quyền hạn và trách nhiệm của người giao nhận 7 1. Những căn cứ luật pháp về địa vị pháp lý của người giao nhận 7 2. Điều kiện kinh doanh tiêu chuẩn Standard trading conditions 8 3. Quyền hạn nghĩa vụ trách nhiệm của người giao nhận 9 III. Các mối quan hệ của người giao nhận 10 IV. Các tổ chức giao nhận trên thế giới và ở Việt Nam 11 1. Tổ chức các cơ quan giao nhận trên thế giới 11 2. Liên đoàn quốc tế các hiệp hội giao nhận FIATA 11 3. Các công ty giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu ở Việt Nam 12 V. Vài nét về hoạt động giao nhận ngoại thương tại Việt Nam 13 1. Hoạt động giao nhận ngoại thương trước năm 1986 13 2. Ngành giao nhận ngoại thương chuyển mình với xu hướng mở cửa và hội nhập kinh tế 15 Chương II Hoạt động giao nhận hàng hoá XNK tại công ty giao nhận 30 kho vận ngoại thương Vinatrans Hải Phòng I. Giới thiệu chung về công ty Vinatrans 30 1. Quá trình ra đời và phát triển của công ty Vinatrans 30 2. Cơ cấu tổ chức nhân sự của chi nhánh công ty Vinatrans tại Hải Phòng 33 II. Tình hình vận tải và giao nhận hàng hoá của Vinatrans Hải Phòng 40 1. Đại lý hãng tàu Shipping Agent 2. Đại lý giao nhận Freight Fowarder 3. Tổng sản lượng vận tải và giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu của chi nhánh Vinatrans Hải Phòng Chương III Triển vọng của ngành giao nhận nói chung và của công ty Vinatrans nói

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.