tailieunhanh - 50 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý – Chương V

Để ôn tập tốt môn Vật lí chuẩn bị cho kỳ thi học kì II và tốt nghiệp THPT “50 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý – Chương V”. Đề cương bao gồm các bài tập trắc nghiệm kèm theo đáp án về Sóng ánh sáng sẽ giúp các bạn làm nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm phần này một cách chính xác. | 50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẶT LÝ -CHƯƠNG V I. MỨC Độ NHẶN BIÉT VÀ HIỂU Tính chất sóng eủa ánh sáng GÔM 50 Câu từ 01 đến 50 Tính chất sóng của ánh sáng 50 1 B 11 B 21 C 31 C 41 B 2 C 12 A 22 B 32 C 42 A 3 C 13 B 23 D 33 C 43 A 4 D 14 B 24 A 34 A 44 C 5 A 15 B 25 D 35 D 45 A 6 C 16 A 26 D 36 C 46 C 7 C 17 D 27 D 37 C 47 A 8 C 18 C 28 B 38 D 48 B 9 A 19 A 29 A 39 A 49 B 10 C 20 C 30 D 40 D 50 B 01 Một ehùm sáng trắng truyền qua một lăng kính trong không khí sẽ bị táeh ra thành nhiều mầu nhu eầu vồng trong đó A. mầu đỏ bị lệeh gần đáy nhất B. mầu tím bị lệeh gần đáy nhất C. các tia mầu lụe bị khúe xạ một lần D. các tia mầu vàng không bị khúe xạ 02 Ánh sáng đơn sắe eó đặe điếm A. không bị khúc xạ khi qua lăng kính B. có vận toe không đoi khi truyến giữa 2 môi truờng C. không bị tán sắe khi đi qua lăng kính D. chỉ bị tán sắe khi đi từ không khí vào lăng kính 03 Ánh sáng trắng là một tập hợp gồm A. bấy ehùm sáng đơn sắe từ đỏ tới tím B. vô so eáe ánh sáng đơn sắe C. vô sO eáe ánh sáng đơn sắe eó mầu biến thiên liên tụe từ tím tới đỏ D. nhiều tia sáng kháe mầu 04 Chiếu một ehùm sáng đơn sắe mầu lụe từ không khí vào một lăng kính thủy tinh thì chùm sáng khúc xạ đi ra khỏi lăng kính sẽ A. có mầu lam B. có mầu vàng C. có các mầu vàng lụe lam D. có mầu lụe 05 Hiện tuợng giao thoa ánh sáng xảy ra khi eó sự giao nhau eủa hai ehùm sáng A. đơn sắe eùng mầu B. đơn sắe kháe mầu C. phân kì D. song song 06 Một ehùm sáng đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt kháe thì đại lượng không bao giờ thay đổi là A. phương truyền B. vận tốe C. tần số D. bướe sóng 07 Một ehùm sáng đơn sắe truyền từ không khí vào nướe thì sẽ eó sự biến đổi sau A. bướe sóng giảm tần số tăng B. tần số giảm bướe sóng tăng C. bướe sóng giảm tần số không đổi D. bướe sóng tăng tần số không đổi 08 Ánh sáng đơn sắe eó tần số Hz thì bướe sóng eủa nó trong ehân không là A. 0 75m B. 0 75 mm C. 0 75 mm D. 0 75 nm 09 Ánh sáng đơn sắe eó bướe sóng trong không khí là 700 nm và trong chất lỏng X là 560 nm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.