tailieunhanh - Liêu trai - tập 6

Tham khảo sách 'liêu trai - tập 6', giải trí - thư giãn, truyện ma - kinh dị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | X-Boy @ Vdi JNil XZi 11 l_ e fM - cz rszi ắVuiLtN C0M X-Boy @ W ubNi LỜI GIỚI THIỆU Liiu trai chi dị lã tác phẩm kết tinh một dời viết sách cùa Bó Tùng Linh từng được đánh giá là kiệt tác của nén văn hợc Trung Hoa thỡi Minh - Thanh. Bộ tranh truyện Lltu trai được xây dựng dựa trên nguyên tác Lilu trai chidi chic chân sẽ mang dên cho bạn dgc những phong vi mới mẻ so vởl tác phím vân học. Cốt truyện Uíu trai luỗn nhuflm máu kỳ bl hoang đường. Các nhân vật cùa truyện thuỉng đi dứng nói cưới trong thí giới mộng mị nừa thực nửa hư khl là nguftl khl là hó ly. ma quỹ. thán tiẽn-nhung hít thảy những câu chuyện Liêu trai đêu thím dẫm tinh nhân V8n. Không chí gứi vào Liéu trai tim sự uất ức cùa một người có tài nhưng lận đặn một đờl vl nạn mua quan bán tước tác glà còn gián tiếp lên án những hành vi xấu xa cùa người đời. răn dạy người ta sống từ tế mfti tránh được hoa_ Vỡí bút pháp phóng túng và linh diệu Liiu ưaichl di cùa Bđ Túng Linh lufin mang vê dep mới mỉllínđọclại. Gift thiệu CLteu trai cùa NXB Mỹ Thuật Hà Bắc Trung Quốc vởi bạn đgc tuổi mdl lởn ft Viet Nam NXB Kim Đđng hy vọng mang đín một phuong thức tiếp cặn môi sinh dftng hơn. híp dãn hơn đối với tác phím vãn học kinh điển này. NXB KIM ĐỔNG X Vu I LEN .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    144    1    21-03-2023
59    124    1    21-03-2023
287    131    0    21-03-2023
18    116    0    21-03-2023
12    116    0    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.