tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Kinh nghiệm sử dụng chính sách chống bán phá giá hàng nhập khẩu trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Kinh nghiệm sử dụng chính sách chống bán phá giá hàng nhập khẩu trên thế giới và bài học cho Việt Nam trình bày một số vấn đề lý luận về chính sách chống bán phá giá hàng nhập khẩu, kinh nghiệm sử dụng chính sách chống bán phá giá hàng nhập khẩu của một số nước, điều kiện và giải pháp sử dụng chính sách chống bán phá giá hàng nhập khẩu ở Việt Nam. | i TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÂN PHẠM ĐÌNH THƯỞNG KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH CHÔNG BÁN PHÁ GIÁ HÀNG NHẬP KHẨU TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH TẾ HÀ NỘI NĂM 2012 ii BỘ glÀO BỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÂN PHẠM ĐÌNH THƯỞNG KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH CHÔNG BÁN PHÁ GIÁ HÀNG NHẬP KHẨU TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế Mã số LUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. PGS. TS. Bùi Anh Tuấn 2. PGS. TS. Trần Công Sách HÀ NỘI NĂM 2012 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Những thông tin số liệu được trích dẫn trong Luận án đều có nguồn gốc rõ ràng. Những thông tin số liệu được tác giả tổng hợp tính toán đảm bảo tính khách quan và trung thực. TÁC GIẢ LUẬN ÁN Phạm Đình .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.