tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 9 - Nguyễn Hoài Bảo

Trong Bài giảng Kinh tế vĩ mô Chương 9 Lạm phát và thất nghiệp nhằm trình bày về những kiểu thất nghiệp khác nhau trong nền kinh tế, thất nghiệp trong ngắn hạn và thất nghiệp trung dài hạn, lạm phát dự kiến và lạm phát ngoài dự kiến, mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp. | Lạm phát và Thất nghiệp Inflation and Unemployment Nguyễn Hoài Bảo Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế Phát triển - Đại học Kinh tế August 5 2010 Macroeconomics Nguyễn Hoài Bảo 1 Nội dung bài giảng này Những kiểu thất nghiệp khác nhau trong nền kinh tế Thất nghiệp trong ngắn hạn vs. thất nghiệp trong trung hạn dài hạn. Lạm phát dự kiến vs. lạm phát ngoài dự kiến. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp đường Philips ngắn hạn và dài hạn NAIRU Chính sách tiền tệ trong mục tiêu lạm phát và tăng trưởng thất nghiệp Qui luật Taylor Taylor rule Macroeconomics Nguyễn Hoài Bảo 2 Thất nghiệp Macroeconomics Nguyễn Hoài Bảo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.