tailieunhanh - Luyện thi ĐH môn Hóa học 2015: Nâng cao-Bài toán Oxi hóa Amin-Aminoaxit

Tài liệu "Luyện thi ĐH môn Hóa học 2015: Nâng cao-Bài toán Oxi hóa Amin-Aminoaxit" tập hợp 30 câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp các bạn củng cố kiến thức và nâng cao khả năng giải bài tập trắc nghiệm về Amin-Aminoaxit nói riêng và Hóa học nói chung. | Khoá học LTĐH 2015 môn HOÁ HỌC - Thầy LÊ PHẠM THÀNH https M044. PHẢN ỨNG OXI HOÁ AMIN - AMINO AXIT Thi ngày 14 11 Bài tập tự luyện - NÂNG CAO Thời gian 45 phút Câu 1. 173600. A7 Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X thu được 8 4 lít khí co2 1 4 lít khí N2 các thể tích khí đo ở đktc và 10 125 gam H2O. Công thức phân tử của X là A. C3H7N. B. C2H7N. c. C3H9N. D. C4H9N. Câu 2. 173601. Đốt cháy hoàn toàn 17 4 gam một amino axit có 1 nhóm -COOH được 0 6 mol co2 0 5 mol H2O và 0 1 mol N2. Công thức phân tử của amino axit là A. C3H5O2N. B. C3H7O2N. c. C3H5O4N. D. C3H6O4N2. Câu 3. 173602. Đốt cháy hoàn toàn một amin bậc một X bằng một lượng vừa đủ không khí chứa 20 oxi và 80 nitơ thu được 17 6 gam co2 12 6 gam H2O và 69 44 lít N2 đktc . Tên gọi của X là A. etylamin. B. propylamin. c. metylamin. D. phenylamin. Câu 4. 173603. Một hỗn họp H gồm 2 amin no X Y có cùng số nguyên tử c. Phân tử Y có nhiều hơn X một nguyên tử N. Lấy 13 44 lít hồn hợp H ở 273 c 1 atm đem đốt cháy hoàn toàn thu được 26 4 gam co2 và 4 48 lit N2 đktc . Biết rằng cả hai đều là amin bậc 1. CTCT của X Y và số mol của chúng lần lượt là A. 0 2 mol CH3NH2 và 0 1 mol NH2CH2NH2. B. 0 2 mol CH3CH2NH2 và 0 1 mol NH2CH2CH2NH2. c 0 1 mol CH3CH2NH2 và 0 2 mol NH2CH2CH2NH2 D. 0 2 mol CH3CH2NH2 và 0 1 mol NH2CH2NHCH3. Câu 5. 173604. Cho 10 56 gam một amin X bậc một mạch cacbon không phân nhánh tác dụng với dung dịch hồn họp HC1 NaNO2 dư kết thúc phản ứng thu được 5 376 lít khí không màu không mùi không vị đktc . Công thức của X là A. NH2 CH2 2NH2 b. CH3 CH2 2NH2. c. ch3ch2nh2 d. NH2 CH2 4NH2 Câu 6. 173605. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn họp X gồm hai amino axit X1 x2 chứa 1 chức axit 1 chức amin và x2 nhiều hơn X1 một nguyên tử cacbon sinh ra 35 2 gam co2 và 16 65 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X1 trong X là A. 80 . . c. 77 56 . D. 22 44 . Câu 7. 173606. Khi cho 0 1 mol amino axit X có M 146 phản ứng hết với hỗn họp NaNO2 và HC1 thu được 4 48 lít khí N2 đktc . Khi

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.