tailieunhanh - Liêu trai - tập 5

Tham khảo sách 'liêu trai - tập 5', giải trí - thư giãn, truyện ma - kinh dị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | VuiLEN com LỜI GIỚI THIỆU LÍ6u trai ch dị là tác phấm kết tinh một dời viết sách của Bó Túng Lĩnh tửng được dành giã li kiệt tác của nén v3n hoc Trung Hoa thòi Minh - Thanh. Bộ tranh truyện Liêu trai được xây dựng dựa trẽn nguyên tác Liéu trai chl í chác chán sẽ mang đến cho bạn doc những phong v mới mẻ so với tác phím văn học. cốt truyện Liêu trai luôn nhudm màu kỳ bí. hoang đưong. Cãc nhân vặt cũa truyện thuóng di dứng nól cubi trong thế giãi mộng mi nữa thực nửa hu khi là người khl là hó ly ma quỹ thán liên-nhung hít chuyện Liêu trai đéu Ihím dẫm tinh nlian wnrKhSng chl gửi văó L7ỂU ra tâm sự uất ức cùa một nguởi cố tàĩ nhung tận đận môt dbi vl nạn mua quan bán tuớc tác giả còn giắn tiếp lên án những hành vi xíu xa của nguBi dãl răn day nguôi ta sống tử tỉ moi tránh được họa- Vãi bút pháp phông túng và linh diệu. Lllu trai chi di cùa Bõ Tùng Linh luôn mang vè đẹp mởi mol lân dọc lại. GIỚI thiệu Liêu trai cùa NXB Mỹ Thuít Hà BẮC Trung Quốc vãi bạn đọc tuổi mâi lân ở Việt Nam. NXB Kim Đóng hy vọng mang đến một Phuong thức tiếp cặn mởl sinh dộng hon. hấp dẫn hon đổi vdi tác phím văn học kinh diín này. NXB KIM .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.