tailieunhanh - Lửa Hồng Cho Ai - tập 1

Trước khi quyết định đến nhà hàng , hỏi ý chủ tiệm trước " tôi cũng sẽ cố gắng để chủ tiệm thừa nhận năng lực của tôi " . Mình cũng từng nghĩ nếu cứ thế này không phát triển , vậy muốn bước tiến đến mục tiêu ? Vẫn còn do dư vì nó quá quan trọng với mình nên vẫn chưa thể xác định! | Nhà hàng món Ý oíì nÕBG COM TÔ SÁCH DÀNH CHO TUÔÌ 17 NHẪTtUÁT BÃN t À NĂNG LỬA HỔNG CHO AI Tipi Thực hiện THUỶ TIÊN Chịu trách nhiệm xuđl bàn Giám đốc NGUYỄN HỮU CHIỂN Tổng biên tỡp NGUYỄN ĐỨC HÙNG Bifn lập . NGUYỄN THI HổNG TÂM Bìa vá trình bày THÙ Y nÊN Sừn bản in HồNG TÂM In I ỈOO bàn khổ X I8cm lại CÔNG TY IN VIẼT HƯNG m HCMl Giiy TNKHsỐ I77 2007 -CXB 227-02 ĐaN Cục Xull bin cíp ogiỵ 128 312007. Vỉ sí 618 Nlú xùál bần M Níng cíp ngiy2M8 2007 In sirtigsã nOp lưu chiếu qủi 4 nAm 2007 VuiLEN .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.