tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁNĐỀ SỐ 13

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm ) Câu I (2,0 điểm). Cho hàm số y = -x3+3x2+1 1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số 2. Tìm m để phương trình x3-3x2 = m3-3m2 có ba nghiệm phân biệt. Câu II (2,0 điểm ). x 4 x 4 1. Giải bất phương trình: x x2 16 6 2 1 3 sin 2 x sin 2 x tan x phương trình: 2 Câu III (1,0 điểm). ln3 e2 x dx Tính tích phân: I x 1 ex 2 ln 2 e Câu IV. | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 13 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu I 2 0 điểm . Cho hàm số y -x3 3x2 1 1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số 2. Tìm m để phương trình x3-3x2 m3-3m2 có ba nghiệm phân biệt. Câu II 2 0 điểm . 1. Giải bất phương trình 2. Giải phương trình Câu III 1 0 điểm . 2 ự3 sin2 x 4 sin 2x tan X 2 -16-6 ln3 Tính tích phân I ln2 c Câu IV 1 0 điểm . Cho hình chóp có SA SB SC a 2 cạnh BC 2a Tính thể tích của khố i chóp từ M đến mặt phẳng SBC . Câu V 1 0 điểm . e2xdx . Đáy là tam giác ABC cân BAC 12 0 M là trung điểm của kho ảng cách Cho a b c là ba số thực dương. Chứng minh 3 3 3 1 1 1 3 0 c c ữ ữ b y a b c I y a o C 2 y a b c J II. PHẦN RIÊNG 3 0 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần A hoặc phần B . A. Theo chương trình Chuẩn Câu 2 0 điểm 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho đường tròn C x2 y2 - 4x- 2y 1 0 và điểm A 4 5 . Chứng minh A nằm ngoài đường tròn C . Các tiếp tuyến qua A tiếp xúc với C t ại T1 T2 viết phương trình đường thẳng T1T2. 2. Trong không gian Oxyz. Cho mặt phẳng P x y-2z 4 0 và mặt cầu S x2 y2 z2 -2x 4y 2z-2 b Viết phương trình tham số đường thẳng d tiếp xúc với S tại A 3 -1 1 và song song với mặt phẳng P . Câu 1 0 điểm Trong mặt phẳng t ọa độ. Tìm t ập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn các điều kiện z-z z-2-3z . nhỏ nhất. Trong các số phức thỏa mãn điều kiện trên tìm số phức có mô đun B. Theo chương trình Nâng cao Câu 2 0 điểm Trang 1 1. Trong mặt phẳng to ạ độ Oxy. Cho tam giác ABC cân t ại A có chu vi bằng 16 A B thuộc đường thẳng d 2yf2x -y- 2V2 0 và B C thuộc trục Ox . Xác định toạ độ trọng tâm của tam giác AbC. 2. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz. Cho tam giác ABC có A 1 -2 3 B 2 1 0 C 0 -1 -2 . Viết phương trình tham số đường cao tương ứng với đỉnh A của tam giác ABC. Câu í 0 điểm . Cho hàm số Cm y x m là tham số . Tìm m để Cm cắt Ox tại hai điểm phân X 1 biệt A B sao cho tiếp tuyến của Cm t ại A B vuông góc. .Hết. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 13 Câu

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.